zaproponuj szkolenia

Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych

13 grudzień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Aktualna praktyka w świetle orzecznictwa oraz stanowisk organów kontroli

 

PROWADZĄCY:
Radca prawny, doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy w obszarze przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zamykania postępowań przetargowych i zawierania umów w wyniku przetargu. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną wskazane i poddane analizie najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych, jak również stanowiska wyrażane w wystąpieniach organów kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem RIO i NIK. Na szkoleniu będą omówione również zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw, które weszły w życie w 2018 roku, a mają znaczenie dla praktyki zbywania nieruchomości publicznych.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do w pracowników urzędów gmin i miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych na zbywanie nieruchomości.


PROGRAM:
I. Zasady ogólne stosowania bezprzetargowego trybu zbywania oraz oddawania nieruchomości publicznych do używania (użytkowanie, najem i dzierżawa)
1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
3. Uchwała/zarządzenie o zgodzie na przeznaczenie nieruchomości do zbycia bez przetargu – zakres oraz ograniczenia kompetencji organu stanowiącego. Omówienie aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli.
4. Czy uchwała zezwalająca na bezprzetargowe zbycie nieruchomości może zostać zaskarżona jako naruszająca interes prawny osób trzecich - omówienie aktualnego orzecznictwa.

II. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie bezprzetargowym
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/oddania do używania w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.
2. Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa
i aktualnej praktyki w tym zakresie.
3. Omówienie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie wykazów oraz zasad gospodarowania zasobem nieruchomości, obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017r.
4. Zamiar zbycia nieruchomości jako podstawa ogłaszania wykazu – praktyka stosowania znowelizowanych przepisów
5. Wykaz nieruchomości, a sprzedaż lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
6. Treść wykazu w przypadku umowy zamiany, darowizny czy aport nieruchomości publicznej – omówienie praktycznych konsekwencji zmiany art. 35 ust. 1 od 23 sierpnia 2017r.
7. Zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o zmianach i korektach treści wykazu.
8. Wykaz jako załącznik do zarządzenia. Zmiana lub uchylenie zarządzenia jako skutek zmian wykazów oraz rezygnacji ze zbycia nieruchomości.

III. Podstawy rozporządzenia nieruchomością publiczną bez przetargu
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości publicznej. Praktyczne ujęcie stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących pierwszeństwa jako podstawy do nabycia nieruchomości bez przetargu. Sposób poszerzenia katalogu osób uprawnionych do pierwszeństwa i uwagi praktyczne w tym zakresie.
2. Roszczenia o nabycie nieruchomości stanowiące podstawę do nabycia nieruchomości
z pierwszeństwem – prezentacja oraz analiza przesłanek pozwalających na stwierdzenie istnienia roszczenia.
3. „nieruchomość przyległa”, „poprawienie warunków zagospodarowania”, „niemożność zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości” – omówienie problematyki w oparciu
o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
4. Zwolnienie z przetargu przy sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotów przeznaczających całość zysków na działalność statutową – przestawienie nowego brzmienia przepisu art. 37 ust. 3 po nowelizacji u.g.n. obowiązującej od 23 sierpnia 2017r.
5. Bezprzetargowe zbywania nieruchomości zabudowanej na rzecz dzierżawców po nowelizacji u.g.n. obowiązującej od 23 sierpnia 2017r. oraz po nowelizacji u.g.n. obowiązującej od 22 sierpnia 2018r. – szczegółowe omówienie nowelizacji przepisów ugn w tym zakresie oraz aktualnych kierunków interpretacji wprowadzonych zmian.
6. Zbycie rzecz byłego użytkownika wieczystego lub jego spadkobiercy - nowa podstawa zbycia nieruchomości bez przetargu – art. 37 ust. 3a pkt.2.
7. Zbywanie nieruchomości między jednostką samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa – odrębności, szczególne regulacje oraz możliwe do wprowadzenia zastrzeżenia w umowie.
8. Aktualne kierunki interpretacji przesłanek do zbycia nieruchomości na rzecz kościołów
i związków wyznaniowych oraz na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 u.g.n.
9. Nowe obowiązki w bezprzetargowego najmu lub dzierżawy na rzecz podmiotów wskazanych w art. 37 ust. 4a u.g.n., obowiązujące od dnia 19 września 2018r.

IV. Uzgodnienie warunków oraz zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym
1. Cena nieruchomości zbywanej bez przetargu. Szczególne zasady ustalania ceny w wykazie oraz toku rokowań. Problematyka podwyższania ceny ponad wartość operatu szacunkowego oraz doliczania kosztów ubocznych do transakcji zbycia.
2. Nowelizacja w zakresie wyceny nieruchomości.

3. Rokowania w przedmiocie zbycia nieruchomości – cena ustalona w rokowaniach a cena
w wykazie. Uzgodnienia w przedmiocie ponoszenia przez nabywcę kosztów wyceny.
4. Rozkładanie ceny sprzedaży nieruchomości na raty po nowelizacji ugn obowiązującej od 23 sierpnia 2017r. – praktyczne stosowanie przepisów art. 12a i art. 80 ugn.
Nowe zasady aktualizacji operatów szacunkowych obowiązujące od 1 września 2017r. – na co zwrócić uwagę przyjmując aktualizację operatu?
5. Czy rozłożenie ceny na raty może być pomocą publiczną? – praktyczne omówienie zagadnienia.

V. Problematyka stosowania przepisów RODO w toku postępowań realizowanych w trybie bezprzetargowym
1. Cel przetwarzania danych osobowych przez podmiot zbywający – omówienie przepisów RODO oraz motywów rozporządzenia precyzujących zakres celów przetwarzania i wystąpień UODO
w tym zakresie;
2. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych uczestnika rokowań, a następnie nabywcy wyłonionego w wyniku rokowań bezprzetargowych. Zestawienie zgody podmiotu danych oraz celu wynikającego z przepisu prawa i celu niezbędności do zawarcia i wykonania umowy;
3. Obowiązki informacyjne zbywającego - organizatora rokowań bezprzetargowych jako administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji procedury zbycia nieruchomości.

 

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha