zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

CEIDG z uwzględnieniem przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

10 wrzesień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
Były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z ponad 40-letnim stażem pracy. Pracowała zawodowa od 1968 r. w urzędach administracji publicznej (Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota, w 1976 r. przeniesiona do Urzędu M. St. Warszawy, w 1990 r. przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 1999 r. przeniesiona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). W latach 1990-1999 realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji). Posiada wykształcenie wyższe, tytuł mgr administracji – Uniwersytet Warszawski. Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – prowadzi wykłady w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów gmin w całej Polsce – w dziedzinie obejmującej ewidencję działalności gospodarczej, a od 2011 r. w zakresie CEIDG. Autorka książki „Komentarz do prawa działalności gospodarczej” Wydawnictwo „Tur” S. C. – Jaktorów k/Warszawy, autorka szkoleń dla urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.


CELE I KORZYŚCI:
Przedmiotem szkolenia jest omówienie:
1)    przepisów stanowiących podstawę prowadzenia zadań związanych z CEIDG na podstawie poniższych ustaw:
-    Prawo przedsiębiorców
-    o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
-    o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
-     o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
2)    przepisów przejściowych wynikających z ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
3)    ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zawierającej m.in. regulacje dot. zarządzania po śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwem w spadku w zakresie działalności reglamentowanej.

Na bazie wskazanych wyżej ustaw oraz innych zmian przepisów prawnych dot. przedsiębiorców, w ramach szkolenia omówione zostaną:
1)    podstawy prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
2)    wniosek CEIDG-1 wraz z złącznikami
3)    regulacje dot. pełnomocników i prokurentów
4)    regulacje dot. zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
5)    zadania organów gmin związanych z CEIDG, obejmujących:
-    przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców
-    badanie poprawności składanych wniosków, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w tym w zakresie zawieszenia
-    badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG (w tym osoby zagraniczne)
6) przedmioty działalności gospodarczej (podklasy z PKD), w tym reglamentowanej oraz w zakresie działalności nie podlegających przepisom Prawa przedsiębiorców
7) zasady udostępniania informacji o przedsiębiorcach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej
8) regulacje dot. zarządcy sukcesyjnego oraz dot. wykonywania działalności reglamentowanej (koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestru działalności regulowanej) po śmierci przedsiębiorcy

Ponadto szkolenie ma na celu rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań dotyczących funkcjonowania CEIDG.

Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia pojawią się zmiany w przepisach wiążących się z zadaniami gmin w zakresie CEIDG - zostanie to omówione w trakcie wykładu.


ADRESACI:
Pracownicy, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.


PROGRAM:                                                
I.    Podstawy prawne                                 
II.    Definicje i zasady ogólne        
III.    Osoby uprawnione do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej, w tym osoby zagraniczne
1. Osoby fizyczne (w tym zagraniczne)
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną
 posiadające zdolność prawną
3. Przedsiębiorcy zagraniczni                             
IV.    Pełnomocnik, prokurent, zarządca sukcesyjny        
1. Pełnomocnik i prokurent                                
2. Zarządca sukcesyjny                                     
V.    Prowadzenie zadań związanych z CEIDG                 
1.    Dane podlegające wpisowi do CEIDG                        
2.    Dane dopisywane do CEIDG z urzędu                        
3.    Składanie wniosku o wpis do CEIDG                        
4.    Niepoprawność wniosku                                
5.    Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG                
VI.     Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej    
VII.    Przedmioty działalności gospodarczej                
1. Rodzaje działalności gospodarczej                        
2. Wykonywanie działalności po śmierci przedsiębiorcy                     
VIII.    Udostępnianie danych o przedsiębiorcach         
1.    Udostępnianie danych z CEIDG                        
2.    Udostępnianie informacji przez organy gmin                              
IX.    Przepisy przejściowe                                 


Załączniki:
Nr 1 – Propozycje wzorów
Nr 2 – Osoby zagraniczne
Nr 3 – PKD-2007
Nr 4 – Informacja publiczna
Nr 5 - Informacje dodatkowe
Nr 6 - Porady praktyczne

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha