zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dokumentacja kadrowa 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach

20 sierpień 2019 09:00-14:00

395 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie:
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych; Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków.


Cel szkolenia:
• Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019
• Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.


Program szkolenia:
1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
a. podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii,
b. numeracja, kopiowanie dokumentacji – zmiany 2019
c. podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
d. teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie – zmiany 2019
e. prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
f. poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie
g. dokumentacji na język polski
h. teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
i. najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki
j. osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
2. Elektroniczny / Papierowa forma przechowywania dokumentacji kadrowej – zmiany 2019
3. Okres przechowywania akt pracowniczych – zmiany 2019
4. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
a. wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
b. dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
c. forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
d. uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
e. Umowa na zastępstwo
f. przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
g. aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
h. poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
i. oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
j. zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
k. spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
5. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
a. rodzaje wymaganych badań
b. poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
c. dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp – zmiany 2019
d. karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
e. zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
6. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
a. wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
b. wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
7. Dokumentacja kar porządkowych: zmiany 2019 w przechowywaniu
a. wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
b. zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
c. umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
8. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
a. odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
b. sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
9. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
a. wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
b. zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
c. przykładowa umowa z pracownikiem
10. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
a. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
b. wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
c. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
d. wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
e. świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
f. wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
g. czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
h. porozumienie zmieniające
i. wypowiedzenie zmieniające
j. Omówienie najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy o pracę – Wyroki Sądowe
-utrata zaufania
Niezawinione zachowanie pracownika (nieudolność pracownika, cechy osobowościowe-min.konfliktowość, brak umiejętności organizacyjnych, nieporadni zawodowo pracownicy, niestraanne lub niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych, Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, Działalność konkurencyjna, Częste i długotrwałe absencje chorobowe, wykorzystywanie stanowiska pracy do celów prywatnych
Art. 52 KP. – ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
11. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy
a. plan urlopów a wnioski urlopowe
b. rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
12. Dokumentacja czasu pracy – zmiany 2019
a. lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
b. rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
c. rozliczanie czasu pracy
13. Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
a. regulamin pracy
b. regulamin wynagradzania i premiowania
c. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
14. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa RODO 2018
a. najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
b. zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
c. dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
d. stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
e. referencje i zdjęcia pracowników.

Miejsce szkolenia

Hotel Scandic
Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha