zaproponuj szkolenia

Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach

16 grudzień 2019 09:00-14:00

375 zł netto

Likwidacja zaległości i nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w innych podatkach i opłatach lokalnych
Obowiązki organu podatkowego oraz wierzyciela należności pieniężnych, aby zapobiec przedawnieniu zaległości©


PROWADZĄCY:
freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej RIO w Rzeszowie, b. członek SKO w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 120 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor ponad 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz ponad 20 firm szkoleniowych. Od początku funkcjonowania systemu opłaty za gospodarowanie przeszkolił ponad 2000 osób.
Współautor wydanych przez ODDK Sp. z.o.o. w Gdańsku – książek: „Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych”; „Czystość i porządek w gminie”; „Opłata reklamowa”. Współautor opracowania pt. „Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST” wyd. ODDK Gdańsk z 2016 r.


ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania należnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w samorządowych podatkach i opłatach.


CELEM SZKOLENIA JEST: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2019 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

Istotnym elementem przedmiotowego szkolenia jest omówienie nowych zasad związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego po nowelizacji ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem obliczania i poboru opłat i kosztów egzekucyjnych.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:
1.    Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych
2.    Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty podatku
3.    Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w podatku - opłacie na poczet innych zaległości
4.    Wzór upomnienia
5.    Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.1.)
6.    Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (v.2.)
7.    Informacja wierzyciela o zobowiązanym – wariant I
8.    Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
9.    Informacja wierzyciela dla organu egzekucyjnego
10.    Wniosek wierzyciela o doręczanie mu pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
11.    Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego / zmienionego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej
12.    Zawiadomienie wierzyciela o stanie zaległości zobowiązanego
13.    Informacja wierzyciela – załącznik do dalszego / zmienionego tytułu wykonawczego.
14.    Wzór zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze
15.    Wzór uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
16.    Wzór sprzeciwu wniesionego przez zobowiązanego
17.    Wzór postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego sprzeciwu
18.    Wzór postanowienia w sprawie rozpoznanego sprzeciwu
19.    Wzór upoważnienia do występowania do Rejestru Należności Publicznoprawnych


PODCZAS SZKOLENIA UDZIELONE ZOSTANĄ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE KWESTIE:
-    Jaka kwota zaległości nie będzie podlegać egzekucji administracyjnej;
-    Jak przepisy prawa definiują - wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;
-    Czy na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązek sporządzania upomnienia;
-    Jak skonstruować wniosek o zaliczeniu nadpłaty na poczet należności przyszłych;
-    Kiedy wydajemy decyzję o stwierdzeniu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Kiedy osoba bliska tzw. „wyręczyciel” może zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki to ma związek z opłatą „śmieciową”
-    Czy za brak reakcji na powstałą nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność.
-    Jak zwrócić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadkobiercom.
-    Kto odpowiada za zaległości podatkowe spadkodawcy – właściciela nieruchomości / podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


PROGRAM SZKOLENIA:
1.    Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w podatkach i innych opłatach.
a)    zapłata opłaty przez osobę bliską;
b)    rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
c)    nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
d)    ustalenie kosztów upomnienia;
e)    zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
f)    wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2.    Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a)    terminy wystawiania upomnień;
b)    istota upomnienia.
c)    znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.
d)    elementy upomnienia.
e)    podpis w upomnieniu.
f)    doręczenie upomnienia pełnomocnikowi.
g)    „pojemność” upomnienia.
h)    upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność.
i)    obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia.
j)    doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą;
k)    ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg.
l)    przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów.
m)    koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.
n)    odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
3.    Przedawnienie zobowiązania podatkowego, w tym:
1.    wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony;
2.    przerwanie biegu przedawnienia w wyniku ogłoszenia upadłości;
4.    Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym:
a)    terminy w podejmowaniu czynności;
b)    istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej;
c)    tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1;
d)    rodzaje tytułów wykonawczych;
e)    obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.

5.    Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe
6.    Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.
7.    Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłata i podatkach:
a)    pojęcie nadpłaty;
b)    określnie wysokości nadpłaty;
c)    stwierdzenie nadpłaty;
d)    zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących;
e)    zasady zwrotu nadpłaty;
f)    oprocentowanie nadpłaty;
g)    przedawnienie nadpłaty;
h)    zwrot nadpłaty spadkobiercom;
i)    nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.
8.    Orzecznictwo w sprawie należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.`

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha