zaproponuj szkolenia

Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym

30 sierpień 2019 10:00-15:00

345 zł netto

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


CELE SZKOLENIA:
-    Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie ze znowelizowanym prawem archiwalnym.
-    Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie i urzędzie według aktualnych przepisów prawnych.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane jest do:
- kierowników komórek organizacyjnych,
- pracowników prowadzących akta spraw i przekazujących dokumentację do archiwum,
- archiwistów.


PROGRAM:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1)    Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2)    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
3)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
4)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
5)    Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II.    Rodzaje współczesnej dokumentacji
1)    Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2)    Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
III.    Obieg dokumentacji w podmiocie
1)    System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
2)    Instrukcja kancelaryjna – definicje, punkty zatrzymania przesyłki
3)    Punkt kancelaryjny – rejestracja wpływów, przekazywanie przesyłek do dekretacji i do komórek organizacyjnych
4)    Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
a)    przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
b)    przesyłki na nośniku papierowym
c)    przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
5)    przesyłki przekazane w systemach teleinformatycznych
6)    Rejestracja i prowadzenia spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
7)    Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
8)    Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
9)    Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów
10)    Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów
IV.    Archiwizacja dokumentów
1)    Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a)    uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b)    opisanie jednostek archiwalnych
c)    sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4)    Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
V.    Funkcjonowanie archiwum zakładowego
1)    Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3)    Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
4)    Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5)    Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
6)    Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
7)    Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
8)    Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9)    Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10)    Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP
VI.    Dokumentacja projektów unijnych
VII.    Dokumentacja osobowa i płacowa
VIII.    Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych
IX.    Dyskusja

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha