zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza dla początkujących

16 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział
 • w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
 •  platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
 • w przypadku braku możliwości uczestnictwa w webinarium, istnieje możliwość przesłania nagrania szkolenia wraz materiałami oraz możliwości zadawania pytań i kontaktu z wykładowcą.

      Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej dla osób które po raz pierwszy zetknęły się z tym tematem jak również dla tych które chcą uporządkować już posiadana wiedzę. Zostaną  przedstawione  minimalnych wymogi jakie powinna spełnić jednostka  aby uznać że kontrola działa w sposób adekwatny, skuteczny i efektywny.  Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z  wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera prowadzącego szkolenie.

      Trener prowadzący szkolenie: Ewa Wojewódko

Ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialna za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego w latach 2006- 2016, kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, obecnie zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki od 2003r. na Uniwersytecie w Białymstoku – wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w  Białymstoku, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 2003r. z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autorka publikacji w kwartalniku Optimum. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych),
 • główni księgowi,
 • kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
 • pracownicy wspierający działania kierowników,
 • osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

  

PROGRAM SZKOLENIA

     1. Kontrola zarządcza - podstawy prawne

          a) Ustawa o finansach publicznych

          b) Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady

          c) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą

          d) Standardy kontroli zarządczej

          e)Standardy międzynarodowe – model COSO

          f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem

 

      2. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

      3. Standardy kontroli zarządczej w praktyce 

            a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego                            księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)

 •  Wartości etyczne
 •  Kompetencje zawodowe
 •  Ocena pracownicza
 •  Wartościowanie stanowisk pracy
 •  Podnoszenie kwalifikacji
 •  Struktura organizacyjna
 •  Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności 

               b) Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu                                          terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem)

 •  Określenie misji, celów, zadań jednostki
 •  Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody)
 •  dentyfikacja, analiza, ocena ryzyk, (praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny)
 •  Rejestry ryzyka (przykłady)
 •  Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych (RODO)

                c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)

                d) Nadzór

                e) Ciągłość działania

                f) Ochrona zasobów

                g) Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych

                h) Ochrona systemów informatycznych

                i) Mechanizmy kontroli związane z RODO

                j) Informacja i komunikacja

 • Bieżąca informacja
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Komunikacja zewnętrzna

               k)  Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)

 •  Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 1. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.

              a) Różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe

              b) Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji

              c) Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza.

              d) Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami

              e) Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość

              f) Praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego

 

 1. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych

               a) Odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku

                   (kto powinien je określać i na jakim  stopniu szczegółowości)

               b) Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności

               c) Praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha