zaproponuj szkolenia

Prawo pracy pracodawcy samorządowego

13 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r.
Praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów w 2019 r.


PROWADZĄCY:
pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.


CELE SZKOLENIA:
Jak zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wpłynęły na sformalizowaną procedurę naboru, do której prowadzenia zobowiązany jest pracodawca samorządowy? Czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera wzory dokumentów, tj. m.in. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który to wzór w prowadzonych w dotychczasowym stanie prawnym procedurach naboru, wykorzystywali pracodawcy samorządowi? Czy wzory tych dokumentów udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą być wykorzystywane w procedurze naboru? A może pracodawca samorządowy ma podstawę prawną żądania innych danych osobowych?
Na te oraz inne pytania uzyskacie Państwo odpowiedzi w trakcie naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.


ADRESACI:
Kierownicy, Sekretarze oraz wydziały kadr zatrudniający pracowników samorządowych.


PROGRAM:
I.    Zmiany Kodeksu pracy w związku z RODO
-    Jakich danych pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
-    Czy w każdym przypadku pracodawca będzie żądał od kandydata podania danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego wykształcenia?
-    W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przekłada się na procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze?
-    Czy pracodawca samorządowy ma podstawę prawną do żądania wskazania miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od każdej osoby składającej dokumenty w procedurze naboru?
-    Skutki dla pracodawcy samorządowego wskazania w ogłoszeniu o naborze nieprawidłowego katalogu danych żądanych od kandydata
-    Czy pracodawca samorządowy ma podstawę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienia kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
-    Analiza wzorów dokumentów kadrowych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
-    Jaki jest zakres zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych?
-    Czy po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. w każdym przypadku prawidłowym jest odbieranie od kandydata zgody na przetwarzanie danych i wskazywanie dokumentu „zgoda na przetwarzanie danych” jako dokumentu niezbędnego w procedurze naboru?
-    Jakich dokumentów może żądać pracodawca samorządowy w procedurze naboru?
-    W których częściach akt osobowych archiwizowane będą dokumenty składane w procedurze naboru? Czy zawsze będzie to część A akt osobowych?
-    Skutki dla pracodawcy samorządowego żądania dokumentów, których obowiązek przedłożenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa
-    - Orzecznictwo sądowe z 2018 r. w zakresie naruszenia przepisów prawa w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
II.    Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
-    Jakie dokumenty tworzą dokumentację pracowniczą? Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe pracownika?
-    Przez jaki okres pracodawca samorządowy zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji pracowniczej?
-    Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych a Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca pracodawców samorządowych
-    W jakiej postaci prowadzona i przechowywana jest dokumentacja pracownicza?
-    Jakie dokumenty archiwizowane są w części A akt osobowych?
-    Czy pracodawca zobowiązany jest do przechowywania skierowania na badania profilaktyczne w aktach osobowych?
-    Zakres danych osobowych w skierowaniu na badania profilaktyczne – problemy praktyczne
-    Jakie nowe / inne niż dotychczas dokumenty archiwizowane są w części B akt osobowych?
-    Co w praktyce oznacza dzielenie części B akt osobowych na część B1, B2, itd.?
-    Jakie dokumenty archiwizowane są w części C akt osobowych?
-    Jakie dokumenty archiwizowane są w części D akt osobowych?
-    Jakie inne dokumenty, poza aktami osobowymi, zobowiązany jest prowadzić pracodawca oddzielnie dla każdego pracownika?
-    Jakie informacje i dokumenty powinny znaleźć się w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy?
-    Czy w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy przechowywane mają być harmonogramy czasu pracy albo listy obecności pracowników?
-    Czy po zmianie przepisów dopuszczalne jest prowadzenie „zeszytu wyjść prywatnych”?
-    Jakie dokumenty związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracodawca gromadzi w aktach osobowych pracownika albo w innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
-    Szczególne wymagania w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – zagadnienia wybrane
-    Czy pracodawca zobowiązany jest do wydania całej dokumentacji pracowniczej byłemu pracownikowi?
-    W jakim terminie pracodawca zobowiązany jest do wydawania pracownikowi albo byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej?
-    Czy pracodawca zobowiązany jest do potwierdzania wydawanej dokumentacji za zgodność z oryginałem albo też w inny sposób, który potwierdzać będzie zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą pracodawcy?
-    W jaki sposób pracodawca wydaje kopię dokumentacji, jeżeli wniosek pracownika albo byłego pracownika wskazywał będzie na wydanie tej dokumentacji drogą elektroniczną?
-    Problemy praktyczne i najczęstsze błędy pracodawców w związku ze stosowaniem nowych regulacji prawnych.
III.    Stanowiska MRPiPS oraz PIP dotyczące dokumentacji pracowniczej:
1.    Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
2.    Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
-    Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
-    Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
-    Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
-    Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
-    Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.
3.    Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
4.    Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
5.    Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
6.    Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
7.    Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha