zaproponuj szkolenia

Prawo pracy - zmiany w 2019 roku

03 grudzień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
ekspert prawa pracy z 18 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (2001 – 2018), doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy.

CELE SZKOLENIA:
Przekazanie informacji z zakresu prawa pracy lub też usystematyzowania wiedzy posiadanej, zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach od stycznia 2019 r. Przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie. Przekazanie uczestnikom aktualnie obowiązujących przepisów dotyczącymi czasu pracy i prowadzeniem dokumentacji – ewidencji czasu pracy po zmianach w 2019 roku. Zostaną przeanalizowane najczęściej popełniane błędy, omówione propozycje rozwiązań poruszanych zagadnień. Dowiemy się między innymi - jak poprawnie prowadzić dokumentację pracowniczą, poznamy obowiązki oraz prawa pracownika, zapoznamy się z informacjami odnośnie urlopów, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów? Szkolenie jest poparte licznymi praktycznymi przykładami. Poznaj swoje prawa i obowiązki.


ADRESACI:
Kierownicy, menadżerowie, starsi specjaliści działów kadr oraz działów personalnych.


PROGRAM:
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku.
1.    Postać papierowa i elektroniczna dokumentacji.
2.    Przechowywanie dokumentacji pracowniczej.
3.    Archiwizacja dokumentacji pracowniczej i list płac.
4.    Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji.
5.    Nowy dokument wydawany wraz ze świadectwem pracy. Nowy wzór świadectwa pracy
6.    Akta osobowe po nowelizacji – omówienie zmian względem dotychczasowych przepisów.
7.    Stanowisko MRPiPS z dnia 9 maja w sprawie kontynuacji dokumentacji pracowniczej w razie ponownego zatrudnienia
8.    Ewidencja czasu pracy, dokumentacja urlopowa – stanowisko MRPiPS.
9.    Dokumentacja płacowa – przechowywanie dokumentacji płacowej w trzech miejscach – stanowisko MRPiPS z dnia 12.07.2019r.
10.    Obowiązek wydania kopii akt osobowych.
11.    Przypadki, w jakich pracodawca może być ukarany karą (do 30 000 zł) w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.
12.    Dokumentacja pracownicza cudzoziemców.
13.    Nowe wzory pomocnicze w tym kwestionariusze osobowe w związku z nowelizacją przepisów.
14.    Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
15.    Kiedy podział poszczególnych części akt osobowych na podczęści jest obowiązkowy?
16.    Skierowania na badania lekarskie elementem akt osobowych.
17.    Które badania profilaktyczne umieszczać, w której części akt osobowych?
18.    Czy trzeba powkładać do akt skierowania, które pracodawca posiada sprzed 2019 r.?
19.    Konieczność umieszczenia w aktach potwierdzenia zapoznania się z monitoringiem.
20.    Kiedy należy obowiązkowo umieścić porozumienie urlopowe w części C akt osobowych?
21.    Konieczność zabezpieczenia pomieszczeń w których znajdują się akta osobowe – jakie metody?
22.    Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały czy kopie do akt osobowych?
23.    W której części akt umieścić świadectwa pracy i dyplomy doniesione przez pracownika w trakcie zatrudnienia?
24.    Czy w aktach osobowych może się znajdować akt urodzenia dziecka?
25.    Zaświadczenie ze szkoleń bhp – oryginały czy kopie w aktach?
26.    Dokumenty tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika: umowa o pracę – zasady określania miejsca wykonywania pracy, informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, informacją o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, zapoznaniu się z przepisami BHP, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie, zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe.
Najnowsze wyjaśnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach od 01 stycznia 2019 r.
1.    Wyjaśnienia Resortu pracy w sprawie dokumentacji pracowniczej z marca 2019 r.
2.    Prowadzenie dokumentacji oddzielnie dla każdego.
3.    Elektronicznie wnioski urlopowe.
4.    Ewidencja czasu pracy a przerwy na karmienie dziecka piersią.
5.    Możliwość prowadzenia dokumentacji w dwóch postaciach.
6.    Stanowisko Ministerstwa Pracy z lutego 2019 r.
7.    Informacja dotycząca okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nie dla wszystkich zwalnianych.
Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy.
1.    Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
2.    Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
3.    Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
4.    Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
5.    Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
6.    Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
7.    Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
8.    Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
9.    Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.
Dokumentacja prowadzona w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy – po zmianach.
1.    Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, jakie muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 r.
2.    Odrębna, szczegółowa dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika – jakby drugie akta?
3.    Konieczność przechowywania wniosków urlopowych, wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę nad dzieckiem itp. od 2019 r. – przez jaki okres?
4.    Zmiana przepisów a wpływ na zakres ewidencji prowadzonej dla zadaniowego czasu pracy i osób zarządzających.
5.    Listy obecności i harmonogramy czasu pracy.
6.    Jakie dokumenty dotychczas przechowywane w aktach osobowych będziemy archiwizować razem z ewidencją czasu pracy?
7.    Jakie dane mają być obowiązkowo w ewidencji czasu pracy każdego pracownika?
8.    Czy pracownik wykonujący pracę w stałych godzinach ma mieć wskazywaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w ewidencji?
9.    Czy przy karmieniu piersią zaznaczać 7 czy 8 godzin w ewidencji?
10.    Jak zaznaczać czas pracy w podróży służbowej?
11.    Jak ewidencjonować godziny pracy gdy wyjście prywatne w trakcie dnia?
12.    Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP.
13.    Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
14.    Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
15.    Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
16.    Jak ma wyglądać dokument wprowadzający ruchome (elastyczne) rozkłady czasu pracy.
17.    W jakiej formie należy prowadzić ewidencję czasu pracy – czy może być elektroniczna?
18.    Czy wpis do książki wyjść prywatnych jest wystarczającym potwierdzeniem wyjścia osobistego pracownika?
19.    Jakie dane powinien zawierać wniosek o odbiór godzin nadliczbowych.
20.    Jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.
21.    Dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca ma obowiązek wyłączyć
z akt osobowych.
Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - zmiany od 04 maja 2019 r.
1.    Jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+).
2.    Dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.
3.    Jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach.
4.    Obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
5.    Okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
6.    Nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
7.    Przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.
Zmiany w ustawie o Rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zmiany od 04 maja 2019 r.
1.    dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych w tym dane o stanie zdrowia.
Szkolenia bhp i badania lekarskie – najnowsze zmiany.
1.    Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń bhp dla pracowników biurowych.
2.    Przechowywanie dokumentów dotyczących badań lekarskich.
3.    Nowelizacja przepisów dotycząca badań lekarskich.
4.    Omówienie najczęściej występujących problemów w świetle stanowisk PIP.
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące stosowania rozporządzenia RODO obowiązujące od 4.05.2019 r.
1.    Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca zasad zbierania danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika już zatrudnionego.
2.    Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i przebiegu zatrudnienia.
3.    Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych – zasady jej udzielania, brak zgody i jej wycofanie jako elementy wprowadzone do kodeksu pracy.
4.    Przetwarzanie danych biometrycznych – nowelizacja kodeksu pracy.
5.    Zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę po nowelizacji kodeksu pracy.
6.    Obowiązek pisemnych upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych.
7.    Doprecyzowanie przepisów dot. Monitoringu i zaświadczeń lekarskich w związku z zatrudnieniem.
8.    W stosunku do jakich danych osobowych pracodawca ma prawo żądać ich udokumentowania – zmiana w kp.
Pozostałe zmiany w prawie pracy.
1.    Nowelizacja przepisów dotycząca monitoringu.
2.    Zmiana przepisów definiujących mobbing i dyskryminację – nowelizacja obowiązująca od września 2019.
3.    Uprawnienia pracowników w związku z mobbingiem.
4.    Przywileje dla pracowników-członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha