zaproponuj szkolenia

Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r.

12 wrzesień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Cel szkolenia:
Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne, omówienie uregulowań prawnych po zmianach w przepisach obowiązujących w 2018 r, omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowych standardów rachunkowości.


Korzyści dla uczestników szkolenia:
Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym, uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych, zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym, zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów marszałkowskich, przedstawiciele urzędów powiatowych, gmin, przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola), pracownicy urzędów pracy, pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: skarbnicy, dyrektorzy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, pracownicy biur rachunkowych, pracownicy odpowiedzialni za majątek trwały oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.


Informacje o prowadzącym:
• biegły rewident,
• posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• praktyk, posiada ponad 16-letnie doświadczenie w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych na stanowisku głównego księgowego,
• doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości i finansów,
• prowadzi szkolenia od 2010 r. z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, inwentaryzacją, instrumentami finansowymi i środkami trwałymi,
• ekspert z dziedziny ZFŚS.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

(ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”).
– jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych
– jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP
– ulepszenia i remonty środków trwałych
– zasady ewidencji środków trwałych.

II. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym.
– definicje, zasady ewidencji
– zasady oznakowania wyposażenia
– celowość i efektywność ponoszonych wydatków.

III. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
– środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
– ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób
prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.

IV. Inwentaryzacja majątku:
– rodzaje inwentaryzacji, terminy,
– instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
– spis z natury środków trwałych – różne możliwe opcje;
– różnice inwentaryzacyjne,
– dokumentacja inwentaryzacji majątku,
– czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

V. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
– sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
– sprawozdania i informacje statystyczne.

VI. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego.

VII. Zasady umarzania środków trwałych i wyposażenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – przykłady księgowań.

VIII. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.

Miejsce szkolenia

Grein Hotel
Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha