zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Realizacja dróg na podstawie "Specustawy Drogowej"

10 wrzesień 2019 10:00-15:00

375 zł netto

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) - aspekty prawne.

PROWADZĄCY:
Wykładowca – praktyk, pracownik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.


ADRESACI:
Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zrzeszone w samorządach architektów, inżynierowie budownictwa, biura projektowe, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy realizujące szeroko pojęty proces inwestycyjny, urzędy - wydziały architektury i budownictwa, spółki miejskie realizujące zadania inwestycyjne, zarządcy dróg.


PROGRAM:
1. Specustawy związane z ustawą o ZRID
2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.2017.2222 t.j. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.
3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 t.j.)
4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
- Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
- Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
- Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
- Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
- Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
- Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
- Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
- Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000.
- Zgody wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
- Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania.
- Opinie wymagane przepisami szczególnymi.
- Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
- Uprawnienia organizacji ekologicznych. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
- Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
- Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
- Zasady wydawania decyzji o ZRID.
- Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.
5. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne.
6. Wykonalność decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego.
- Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
- Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe.
- Kary.
- Postępowanie przed sądem administracyjnym.
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.
8. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych
9. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania
10. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach
- Termin wydania nieruchomości.
- Zajmowanie terenów.
- Wycinka lasów i drzew.
- Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.
11. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID
- Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
- Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
- Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
- Samowola budowlana. Tryby legalizacji.
- Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów
- Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej.
12. Pozwolenie na użytkowanie dróg
- Wniosek i dokumenty.
- Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
- Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
- Przepisy przejściowe i końcowe.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha