Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych

15 kwietnia 2019 godz.10:00 - 15:00

| 385 zł/os. netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.
 2. Zakres regulacji ustawowych, zmiany wprowadzone przepisami m.in.
  1. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  2. ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
  3. ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw,
  4. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
  5. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
  6. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  7. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15 (Dz. U. Poz. 2375) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2017r.
 3. Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.
 4. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.
 5. Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 6. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność  jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.
  1. Zasoby nieruchomości.Plany wykorzystania. Uchwały o gospodarowaniu.
  2. Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
  3. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
  4. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
  5. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
  6. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
  7. Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi.
 7. Podziały nieruchomości.
  1. Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane  decyzjami administracyjnymi;
  2. Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być  sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej  zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
  3. W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach  objętych różnymi funkcjami w planie?
  4. Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami; Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
  5. Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.
  6. Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi  publicznej”?
  7. Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;
  8. Podziały nieruchomości zabudowanych;
  9. Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.
 8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 9. Opłaty adiacenckie z różnych tytułów.
 10. Prawo pierwokupu.
 11. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
 12. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

 

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
15 kwietnia 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
385 zł/os. netto
Event Category:

Miejsce

Katowice, Centrum Biurowo-Konferencyjne Moniuszki 7
ul. Moniuszki 7, Katowice, Polska

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700