Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY

24 maja 2019 godz.10:00 - 15:00

| 345 zł netto

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY


PROWADZĄCY:

prawnik, specjalizujący się w prawie pracy, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich oraz studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 2007 – 2010 pracownik merytoryczny Działu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. W okresie zatrudnienia udzielił przeszło 40 tyś. ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa pracy. Współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek.

ADRESACI I CELE:
Szkolenie jest skierowane do Pracodawców i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia, w szczególności do kierowników komórek organizacyjnych i działów, którzy układają rozkłady czasu pracy podległych pracowników, oraz pracowników działów kadr i płac. Program szkolenia obejmuje ponadto różnice w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych i pracowników urzędów państwowych. Udział w szkoleniu pozwoli uzyskać lub kompleksowo usystematyzować wiedzę z zakresu czasu pracy, poczynając od zasad doboru korzystnego systemu i rozkładu czasu pracy oraz ustalenia dogodnego dla Pracodawcy okresu rozliczeniowego – co wpływa pozytywnie na efektywne wykorzystanie czasu pracy i obniżenie kosztów pracy, poprzez omówienie podstawowych definicji i zasad planowania czasu pracy – co pozwala uniknąć planowania nadgodzin i popełniania innych błędów na etapie układania rozkładów – obniżając wydatnie koszty pracy i redukując ryzyko popełniania wykroczeń z zakresu czasu pracy, którymi skutkuje każde naruszenie przepisów o czasie pracy. Uczestnicy szkolenia poznają ponadto rodzaje nadgodzin i zasady ich rekompensaty, wraz z odrębnym omówieniem przypadków polecenia pracy w dniach wolnych ustawowo, w związku z planowaniem pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach pracy oraz dniach harmonogramowo wolnych. Ta wiedza pozwoli świadomie podjąć decyzję o najkorzystniejszym dla Pracodawcy terminie polecenia nadliczbowej pracy oraz opłacalnych ekonomicznie sposobach jej rekompensaty – w tym dniem lub czasem wolnym. Uczestnikom zostaną przedstawione wymogi w zakresie określenia godzin trwania pory lub pór nocnych oraz wpływ polecania pracy w ich ramach na wynagrodzenie i czas pracy pracowników. Uczestnikom zostaną ponadto przedstawione zmiany w ewidencjonowaniu czasu pracy, które obowiązują od stycznia 2019 r. wraz z sugestiami dotyczącymi sposobu dostosowania dotychczas prowadzonej dokumentacji czasu pracy do nowych wymogów.

PROGRAM:
1.    Podstawowe definicje:
2.    Czas pracy (w tym kierowców) – dojazdy do pracy a czas pracy, okres rozliczeniowy – czym jest i czemu służy, w jaki sposób przedłużyć nawet do 12 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących pracowników instytucji kultury) i dlaczego warto, skutki pozostawania w stosunku pracy przez część okresu rozliczeniowego, nierównomierny rozkład czasu pracy, zmianowość pracy – jak rozumieć i co daje pracodawcy, omówienie źródeł i normy czasu pracy,
3.    Czas pracy w relacji do innych aktywności pracowniczych (podróż służbowa, szkolenie, dyżur – w tym kierowców, przerwy w pracy – obowiązkowe i fakultatywne: rodzaje i kwalifikacja czasu ich trwania),
4.    Wymiar, system i rozkład czasu pracy – jak obliczać wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego lub jego części, wpływ nieobecności w pracy na wymiar czasu pracy. Omówienie systemów czasu pracy wynikających z K.p. (podstawowy, równoważny z możliwością przedłużenia dniówki do 12 godzin, do 16 godzin i do 24 godzin) praca w ruchu ciągłym, system przerywany, skrócony tydzień pracy, system zadaniowy i system weekendowy z wyjątkami dotyczącymi kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników podmiotów prowadzących działalność kulturalną i pracowników urzędów państwowych. Rozkład czasu pracy jako element układu zbiorowego, regulaminu pracy lub obwieszczenia pracodawcy i harmonogram czasu pracy jako jego uszczegółowienie – kiedy trzeba tworzyć i jakie minimalne warunki musi spełniać. Jakie symbole można stosować w harmonogramach i czy oznaczać w nich dni wolne?
5.    Doba pracownicza, tydzień i odpoczynki – definicje i różnice pomiędzy pracownikiem podlegającym pod K.p. a kierowcą. Naruszenia doby pracowniczej i ich skutki w sferze rozliczania czasu pacy, kiedy powstają tzw nadgodziny wynikające ze złamania doby, jak im zapobiegać oraz jak rekompensować finansowo. Ruchomy czas pracy i indywidualny rozkład czasu pracy kierowców – jakie korzyści przynosi dla pracodawcy, jak wprowadzić w przepisach wewnętrznych. Odpoczynki 11 godzinne i 35 godzinne – jak udzielać by uniknąć wykroczenia i groźby mandatu, kiedy można skrócić odpoczynki i jak należy je zrekompensować. Czym jest przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy, dla kogo ma on charakter sztywny i w jaki sposób PIP sprawdza jego przestrzeganie. Dopuszczalność pracy niedzielno-świątecznej, zasady jej rekompensaty w skali okresu rozliczeniowego. Zmiana harmonogramu jako metoda unikania polecania nadgodzin – w jaki sposób usankcjonować zmiany, do kiedy pracownik musi być o nich poinformowany, wpływ zmiany harmonogramu na dobę pracowniczą. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
6.    Praca w godzinach nadliczbowych z rozróżnieniem przekroczeń dobowych i średniotygodniowych, kiedy powstają nadgodziny, jakie przesłanki uzasadniają ich polecenie, kogo obowiązuje bezwzględny/względny zakaz wykonywania nadliczbowej pracy, jakie wymogi formalne musi spełniać polecenie pracy w nadgodzinach, jakie limity nadliczbowej pracy obowiązują pracodawców i kto jest wyłączony spod tych ograniczeń, które nadgodziny uwzględniamy w rocznym limicie nadliczbowej pracy.
7.    Rekompensata nadgodzin – czym jest normalne wynagrodzenie za nadgodziny i jak różni się podstawa jego obliczania od podstawy wymiaru dodatku za nadgodziny w zależności od stosowanych systemów płacowych, kiedy dodatki przysługują w wysokości 50% a kiedy 100% podstawy wymiaru? Kiedy wynagrodzenie z dodatkiem za nadgodziny można zastąpić stałym ryczałtem? Jak rozróżnić nadgodziny dobowe od powodujących przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy? Jakie skutki można spowodować polecenie pracy przed godziną jej rozpoczęcia wynikającą z rozkładu? Kiedy i w jakiej kolejności należy zrekompensować nadgodziny dobowe, a kiedy średniotygodniowe, na czym polega rekompensata nadgodzin czasem wolnym i w jakich warunkach jest to ekonomicznie opłacalne. W jakich okolicznościach pracodawca może opóźnić termin rekompensaty nadgodzin wykraczając poza miesiąc ich wystąpienia. Czym są godziny ponadwymiarowe, jak ustalić ich umowny limit i jak je rekompensować? Różnice w czasie pracy pracowników zarządzających i kadry kierowniczej. Jakie różnice w rekompensacie nadgodzin obowiązują pracowników urzędów państwowych oraz pracowników samorządowych?
8.    Praca w dniach wolnych – godziny trwania doby niedzielno-świątecznej, różnice w rekompensacie za pracę w niedzielę – święto, rekompensata pracy w wolną sobotę czyli dzień wolny w związku z planowaniem pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach pracy, praca w dniach harmonogramowo wolnych od pracy – kiedy może wystąpić i jakie nadgodziny generuje?
9.    Praca w nocy – jak określić porę nocną na potrzeby kwalifikacji pracowników jako pracujących w nocy oraz naliczania dodatku za pracę nocną, jakie ograniczenia pracy nocnej przewidują przepisy – dodatkowa pora nocna dla kierowców – zasady i cel wprowadzenia.
10.    Ewidencja czasu pracy po zmianach ad. 2019 – jakie dane musi zawierać, jakie dokumenty uzupełniające przechowujemy wraz z ewidencją, dla kogo można prowadzić ewidencję uproszczoną i na czym to polega, czym różnią się obowiązki ewidencjonowania czasu pracy w przypadku kierowców?

Informacje organizacyjne
Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.
Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 795 900 011 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szczegóły

Data:
24 maja 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
345 zł netto
Event Category:

Miejsce

Warszawa, Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,
+ Google Map

Opiekun szkolenia

Konrad Słomka
Telefon:
795 900 011