Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO

15 kwietnia 2019 godz.09:00 - 14:00

| 395 zł netto

Kontrola zarządcza zakłada samodoskonalenie organizacji, ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania  realizowanych przez organizację procesów. Koncepcja kontroli zarządczej umożliwia opisanie czy wręcz zinwentaryzowanie aktualnego stanu zarządzania organizacją. Wymusza też ona stałe dokonywanie oceny organizacji pod kątem zdolności do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz poprawianie narzędzi zarządzania.

ADRESACI SZKOLENIA:

 1. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych ),
 2. główni księgowi,
 3. kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
 4. pracownicy wspierający działania kierowników,
 5. osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

CELEM SZKOLENIA  jest wsparcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz pracowników tej jednostki w znalezieniu właściwej drogi i ułatwienia przeprowadzenie tego procesu.

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w  reprezentowanych przez uczestników jednostkach, umiejętność określania celów wraz z  miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.

PROWADZĄCY:

 • zastępca dyrektora finansowego,
 • dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego,
 • główny księgowy,
 • praktyk wdrażania audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny/ i kontroli zarządczej,
 • skuteczny i komunikatywny trener wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.

 1. Ustawa o finansach publicznych,
 2. Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą,
 4. Standardy kontroli zarządczej,
 5. Standardy międzynarodowe – model COSO,
 6. Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zarządzania ryzykiem.

 2. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.

 1. różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
 2. główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
 3. kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
 4. zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
 5. monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
 6. praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego.

3. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych.

  1. odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
  2. określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
  3. praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek.

4. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.

A. Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za  sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)

 1. Wartości etyczne
 2. Kompetencje zawodowe
 3. Ocena pracownicza
 4. Wartościowanie stanowisk pracy
 5. Podnoszenie kwalifikacji
 6. Struktura organizacyjna
 7. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności

B. Zarządzanie ryzykiem ( praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem )

 1. Określenie misji, celów, zadań jednostki,
 2. Definicja zarządzania ryzykiem, ( sposoby realizacji, metody)
 3. Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, ( praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny)
 4. Rejestry ryzyka (przykłady)
 5. Analiza ryzyka przewarzania danych osobowych (RODO).!!!!!!!!!

C. Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)

 1. Nadzór,
 2. Ciągłość działania,
 3. Ochrona zasobów,
 4. Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
 5. Ochrona systemów informatycznych
 6. Mechanizmy kontroli związane z RODO.!!!!!!!!!

D.Informacja i komunikacja

 1. Bieżąca informacja,
 2. Komunikacja wewnętrzna,
 3. Komunikacja zewnętrzna,

E. Monitorowanie i ocena ( omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)

 1. Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

5. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.

6. Połączenie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym.

7. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli). 

8. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów.

  1. Tworzenie Misji.
  2. Określanie Celów.
  3. Ustalenie Zadań.
  4. Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
  5. Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników).
  6. Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
  7. Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację zadań.
  8. Właściciele ryzyk.
  9. Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
  10. Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
  11. Ustalanie mechanizmów kontroli.
  12. Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
  13. Stworzenie Kwestionariusza samooceny.
  14. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
  15. Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
  16. Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.

 

Informacje organizacyjne:

 • W przypadku zgłoszenia dwóch i więcej uczestników z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokosci 15 zł/os.
 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch. 
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

Szczegóły

Data:
15 kwietnia 2019
Czas
09:00 - 14:00
Koszt:
395 zł netto
Event Category:

Opiekun szkolenia

Iwona Grabska
Telefon:
570 082 700

Miejsce

Gdańsk, Hotel Scandic
Podwale Grodzkie 9, Gdańsk, HI 80-895
+ Google Map