Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

  • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

15 kwietnia 2019 godz.10:00 - 15:00

| 345 zł netto

ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

CELE I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostce, zarówno w jej komórkach organizacyjnych jak i w archiwum zakładowym.

Szkolenie skierowane jest do:
– kierowników komórek organizacyjnych,
– pracowników prowadzących akta spraw i przekazujących dokumentację do archiwum,
– archiwistów.

PROGRAM:
I.    Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1)    Przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów
a)    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
b)    rozporządzenia wykonawcze do ustawy
2)    Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
a)    krajowe (UODO)
b)    unijne (RODO)

II.    Obieg dokumentacji w podmiocie
1)    Dokument papierowy a dokument elektroniczny
2)    Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
3)    System kancelaryjny
4)    Klasyfikacja dokumentacji

III.    Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
1)    Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a Inspektor Ochrony Danych
2)    Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
3)    Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
4)    Uprawnienia i obowiązki prowadzących akta spraw w kontekście ochrony danych osobowych

IV.    Archiwizacja dokumentów
1)    Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
2)    Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
a)    uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b)    opisanie jednostek archiwalnych
c)    sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3)    Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4)    Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V.    Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
1)    Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2)    Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
3)    Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
4)    Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
5)    Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
6)    Prawo do „bycia zapomnianym” a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
7)    Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
8)    Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
9)    Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
10)    Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
11)    Kontrole w archiwum zakładowym

Informacje organizacyjne
Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.
Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 795 900 011 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szczegóły

Data:
15 kwietnia 2019
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
345 zł netto
Event Category:

Miejsce

Warszawa, Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa,
+ Google Map

Opiekun szkolenia

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej Warszawa
Telefon:
795 900 011