Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ – granice, zasady, odpowiedzialność, sądowa kontrola, najczęściej popełniane błędy

7 kwietnia 2016 godz.10:00 - 15:00

| 365 zł

Celem szkolenia jest omówienie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz możliwości zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością karną z tytułu skarg o nieudostępnienie informacji. Pogłębionej analizie poddane zostaną wszystkie aspekty z tym związane, oraz przedstawione wyniki analizy orzeczeń sądów powszechnych (skazań z art. 23 udip) oraz sądów administracyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formule konwersatorium, co oznacza, że  w jego trakcie uczestnicy zadają pytania, i każde zagadnienie jest omawiane przez prowadzącego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków i na co dzień przygotowują odpowiedzi na składane wnioski.

Program szkolenia

 1. Zakres stosowania przepisów k.p.a. do postępowania regulowanego udip.
  • Charakter postępowania regulowanego przepisami udip (odformalizowanie).
  • Moment stosowania k.p.a – czynności zmierzające do wydania decyzji.
   • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a.
   • Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
   • Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.
 2. W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.
  • Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności.
    • pojęcie prawa do prywatności.
    • funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
    • zakres pojęcia ,,informacje o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji publicznych” (art. 5 ust. 2).
    • anonimizacja ze względu na potrzebę ochrony prawa do prywatności.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego.
    • na czym polega zjawisko przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt 1).
    • wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę ustawowo chronioną.
    • prawo własności intelektualnej jako przesłanka ograniczająca prawo do informacji (art. 5 ust. 1 udip).
    • ochrona danych osobowych jako przesłanka ograniczająca prawo do informacji (art. 5 ust. 1 udip).
  • Decyzja o umorzeniu postępowania.
   • Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip.
    • forma i sposób udostępnienia informacji publicznej.
    • powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.
   • Umorzenie postępowania na podstawie art. K.p.a.
  • Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych ?
  • Wobec kogo ma zastosowanie treść art. 17 udip ?
  • Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a)
 3. W jakiej sytuacji dokonujemy tzw. czynności materialno – technicznych?
  • Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.
  • Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.
  • Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych.
  • Udzielenie informacji publicznej.
 4. Powiadomienia przewidziane w treści udip.
  • Powiadomienie o wysokości kosztów.
  • Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy.
  • Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej.
 5. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej.
  • Odpowiedzialność karna za ,,nieudostępnienia informacji publicznej” w rozumieniu art. 23 udip.
   • Pojęcie znikomej społecznej szkodliwości czynu w rozumieniu kodeksu karnego.
   • Analiza orzeczeń sądów karnych wydanych na podstawie art. 23 udip.
  • Możliwość ukarania podmiotu grzywną przez sąd administracyjny.
   • W jakiej sytuacji sąd administracyjny może ukarać podmiot grzywną.
   • Kto jest personalnie zobowiązany do uiszczenia orzeczonej grzywny.
 6. Zakres sądowej kontroli procesu udostępniania informacji publicznej.
  • Zakres przedmiotowy skargi do WSA.
   • Skarga na decyzje organu II instancji.
   • Skarga na decyzje wydaną w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
   • Skarga na inny akt lub czynność z zakresu informacji publicznej (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.).
   • Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej.
    • pojęcie bezczynności w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
    • bezczynność a przewlekłość postępowania.
  • Udzielenie odpowiedzi na skargę (art. 21 udip oraz treść p.p.s.a.).
  • Możliwość uwzględnienia skargi w całości.

Prowadzący szkolenie: dr Piotr Sitniewski

 • autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce” – rozprawa nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011);
 • autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” (WoltersKluwer 2014);
 • wieloletni członek pozaetatowy SKO w Białymstoku;
 • prowadzi stronę JAWNOŚĆ.PL poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego;
 • kierownik projektu i prowadzący stronę projektową jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich;
 • bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie;
 • od 2003 r. przeprowadził ponad 270 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce;
 • Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego:
  • ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego” – książka wydana nakładem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku w październiku 2005 r.
  • ,,Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej”, Presscom 2011 r.
  • Poradnik ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r.
  • Poradnik ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2016 r.; wyd. 2 uzupełnione (w druku)

Informacje organizacyjne

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szczegóły

Data:
7 kwietnia 2016
Czas
10:00 - 15:00
Koszt:
365 zł
Event Category:

Organizator

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej
Telefon:
5 700 82 700
Email:

Miejsce

Bydgoszcz, HOTEL BRDA
ul. Dworcowa 94, Bydgoszcz, 85-010 Polska
+ Google Map
Strona:
http://www.hotelbrda.com.pl/