Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

REFORMA UNIJNYCH PRZEPISÓW -RODO PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA IOD, ASI i ADO

15 marca 2019 godz.09:00 - 15:00

| 445 zł netto

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej), podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak należy  przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności przetwarzania,  w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty. 

Trener prowadzący szkolenie: Rafał Andrzejewski

 • Prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w różnych podmiotach), audytor,   trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:

 • ATRAKCYJNA FORMA ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu  intensywnego dnia szkolenia ( 6h)
 • PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, podmioty prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
 • POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa  w kursie
 • UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET  KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
 • wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
 • wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania ( gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
 • plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
 • plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
 • regulaminy monitoringu wizyjnego,
 • regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w regulaminie pracy,
 • wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
 • lista przykładowych procesów przetwarzania,
 • polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
 • procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
 • przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
 • rejestr tworzenia kopii zapasowych,
 • regulamin użytkowania komputerów przenośnych
 • zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
 • protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym, regulamin pracy w SIO
 • certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu

i wiele innych wzorów

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. WPROWADZENIE
  1. co jest, a co nie daną osobową
  2. dane wrażliwe/szczególna kategoria danych
  3.  przetwarzanie danych
  4. zbiór danych
   • jak wyodrębnić zbiór danych osobowych
   • omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
  5. administrator danych i współadministratorzy
  6. odbiorca danych
  7. inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  8. Administrator Systemów Informatycznych
 2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DATA PROTECTION OFFICER „DPO/IOD”).
  1. wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  2. podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  3. status Inspektora ochrony danych:
   • niezależność ,
   • podległość kierownictwu ADO,
   • tajemnica zawodowa.
  4. odpowiedzialność inspektora
 3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  1. informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
  2. nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
  3. szkolenia
  4. audyty
  5. współpraca z organem nadzorczym
  6. pełnie funkcji punktu kontaktowego
  7. konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. ogólne zasady
   • przesłanki legalności przetwarzania danych
   • rzetelność i przejrzystość
   • ograniczenie celu
   • minimalizacja danych ( adekwatność)
   • prawidłowość
   • ograniczenie przechowywania
   • poufność i integralność danych
   • rozliczalność
  2. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  3. nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
 5. NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE MONITORINGU WIZYJNEGO
  1. podstawy i zasady stosowania monitoringu
  2. czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
  3. uczestnicy
  4. obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
  5. dokumentacja (regulamin monitoringu)
  6. obowiązek informacyjny
  7. dokumenty
  8. okres przechowywania (retencja danych)
  9. dostosowanie przepisów wewnętrznych (regulamin pracy)
  10. konsultacje z organem prowadzącym (szkoły)
 6. OCENA I ANALIZA RYZYKA
  1. inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji
  2. identyfikacja obszarów przetwarzania
  3. konstruowanie rejestru czynności
  4. identyfikacja zagrożeń
  5. wskazywanie następstw
  6. szacowanie ryzyka
  7. macierz ryzyka
  8. ocena ryzyka
  9. plan postępowania z ryzykiem
 7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. prawo do informacji
  2. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
  3. prawo do sprostowania danych
  4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
  7. prawo do przenoszenia danych
  8. prawo do sprzeciwu
 8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. zbieranie danych od osoby
  2. zbieranie danych z innych źródeł
  3. klauzule informacyjne
 9. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  A UDOSTĘPNIENIE
  1. powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
  2. jak skonstruować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.
  3. weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.
 10. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH
  1. szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  2. budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
  3. materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory
 11. DOKUMENTACJA ( analiza dokumentacji)
  1. polityka ochrony danych
  2. rejestr czynności przetwarzania i kategorii
  3. procedura postępowania z incydentami
  4. audyty
  5. inna dokumentacja i procedury
 12. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ WEDŁUG RODO
  1. zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
  2. zabezpieczenia techniczne
  3. ocena skutków dla ochrony danych
  4. zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
  5. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  6. certyfikacja i kodeksy postępowania
 13. OCHRONA DANYCH W KADRACH
  1. podstawowe zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych
  2. rekrutacja a ochrona danych
  3. zawarcie umowy o prace
  4. Ujawnianie i dostęp do danych osobowych w kontekście zatrudnienia
  5. monitoring poczty elektronicznej
  6. ZFFSS a RODO
  7. udzielanie informacji w formie telefonicznej
  8. inne formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, stażyści)
 14. SANKCJE WEDŁUG ROD
 15. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

Informacje organizacyjne:

 • Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
 • Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
 • Rezygnacji  można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
 • W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
 • Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem.

 

Szczegóły

Data:
15 marca 2019
Czas
09:00 - 15:00
Koszt:
445 zł netto
Event Category:

Miejsce

Olsztyn, Villa Pallas
ul. Żołnierska 4, Olsztyn, 10-557 Polska
Telefon:
89 535 01 15
Strona:
villapallas.pl

Opiekun szkolenia

Joanna Sokołowska
Telefon:
570 082 700