Wczytuje Szkolenia

« Wszystkie szkolenia

 • Termin szkolenia minął. Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w 2019 ROKU – szkolenie specjalistyczne

15 kwietnia 2019 godz.09:00 - 14:30

| 395 zł netto

Adresaci:

 • Pracownicy pup realizujących i rozliczający projekty  EFS oraz pracownicy wup rozliczający i kontrolujący projekty

Cel szkolenia:

 • Szczegółowa analiza zapisów umów o dofinansowanie ( PO WER, RPO) z uwzględnieniem zmian w Wytycznych, Podręcznika SL2014 oraz interpretacji IP/IZ

 

Korzyści:

 • Uczestnik pozna wymogi w zakresie zarządzania projektem zgodnie z najnowszymi interpretacjami, dokumentami/komentarzami, przepisami i Wytycznymi (RPO, PO WER), otrzyma wyjaśnienia jakie wprowadzić zmiany w Polityce Rachunkowości w związku z nowym podejściem do projektów pup, na co zwrócić uwagę w przypadku kontroli, jak rozliczać stawki jednostkowe.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • Małgorzata Rulińska – ekonomista,  ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, ocenia projekty w PO WER i RPO, trenerka  EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.),  autorka i koordynatorka wielu projektów od 25 lat, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor polsko-duńskiej firmy szkoleniowo-doradczej,  działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z nowej perspektywy finansowej, napisała ponad 40 projektów.

 

Program:

 

Godz. 8.45-9.00 Rejestracja uczestników

Godz. 9.00-10.30

 • Specyfika projektów pozakonkursowych i konkursowych pup w 2019 r.,
  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – załączniki odnośnie wyboru wykonawców, kontroli rozeznania rynku i zasady konkurencyjności wprowadzone w lipcu 2018 r,
 • Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na 2019 r. z 28 grudnia 2018 r., w tym:

- zmiany w zakresie rozliczania w projektach współfinansowanych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

- zmiany w zakresie rozliczania wydatków na zarządzanie projektami pup;

- rozliczanie kwot podlegających zwrotowi;

- finansowanie VAT w projekcie współfinansowanym z EFS.

- zapisy umowy o dofinansowanie na projekty pozakonkursowe płynące z aktualnych Wytycznych.

Godz. 10.30-10.45  Przerwa na kawę

Godz. 10.45- 12.30

 • Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 12.12.2018 r. – najważniejsze zmiany;
 • Najważniejsze zmiany w podręczniku Beneficjenta systemu teleinformatycznego SL2014 wprowadzone w 2018 r.,
 • Rozliczanie stawek jednostkowych;
 • Umowy cywilnoprawne w 2018, w tym dokumentacja rozliczeniowa,
 • Ponoszenie dodatkowych wydatków nieujętych we wniosku o dofinansowanie,
 • Trwałość projektów oraz ich rezultatów,
 • Ewidencja księgowa i aktualne wymogi odnośnie opisu dokumentów finansowo-księgowych.

Godz.12.30-13.00 Przerwa na lunch

Godz.13.00-14.30

 • Wskaźniki efektywności oraz wskaźniki  horyzontalne- nowe interpretacje i poziomy
 • Najnowsze interpretacje i stanowiska związane z zarządzaniem projektem pup,
 • Zamykanie i końcowe rozliczanie projektów.
 • Sesja: Pytania i odpowiedzi.

 

 

 

 

Szczegóły

Data:
15 kwietnia 2019
Czas
09:00 - 14:30
Koszt:
395 zł netto
Event Category:

Miejsce

HOTEL RZESZÓW
Piłsudskiego 44, Rzeszów,

Opiekun szkolenia

Andrzej Rafałko
Telefon:
570 082 700