zaproponuj szkolenia

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Edycja II

25 luty 2020 09:30-15:30

375 zł netto

PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.


PROGRAM:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
-    Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne w sferze uprawnień pracowniczych?
-    Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
-    W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
-    Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
-    Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
-    Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
-    Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP)?
-    Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
-    Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
-    Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
-    Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
-    Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
-    Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu? Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
-    Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
-    Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy o pracę?
-    W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
-    Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony w 2018 roku?
-    Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
-    Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu podróży służbowej?
-    Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik podlega profilaktycznym badaniom okresowym i okresowym szkoleniom bhp?
-    Jak dokonać potrącenie z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
-    Jakie zdarzenie można uznać za „awarię” uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
-    Czy podczas L-4 z adnotacją „chory może chodzić” pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
-    Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
-    Czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 KP pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia?
-    Czy pracownik otrzymujący odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
-    Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
-    Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
-    Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
-    Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
-    Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
-    Jaki jest zakres profilaktycznych badań lekarskich pracownika, który sporadycznie używa samochodu do celów służbowych?
-    Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
-    Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
-    Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
-    Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
-    Czy wyjście prywatne może trwać cały dzień?
-    Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
-    Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
-    Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu?
-    Czy pracownicy tymczasowi są uwzględniani w stanie załogi decydującym o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp?
-    W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
-    Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
-    Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
-    Czy przejście ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie?
-    Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego,
-    Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
-    Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
-    Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
-    Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
-    Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę?
-    Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić „w górę”?
-    Czy umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę musi być co roku aneksowana?
-    Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
-    Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
-    Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
-    Jakie przepisy regulują procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji?
-    Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
-    Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha