zaproponuj szkolenia

Uchwalone zmiany w zakresie opłaty śmieciowej

08 listopad 2019 09:30-14:30

375 zł netto

Zmiany KPA / Ordynacji podatkowej / ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 roku
Szczególne rozwiązania w zakresie postępowań „opłatowych” w związku z wejściem znowelizowanych przepisów
Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać©


PROWADZĄCY:
freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki”; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej RIO w Rzeszowie, b. członek SKO w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 120 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor ponad 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz ponad 20 firm szkoleniowych. Od początku funkcjonowania systemu opłaty za gospodarowanie przeszkolił ponad 2000 osób.
Współautor wydanych przez ODDK Sp. z.o.o. w Gdańsku – książek: „Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych”; „Czystość i porządek w gminie”; „Opłata reklamowa”. Współautor opracowania pt. „Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST” wyd. ODDK Gdańsk z 2016 r.


ADRESACI: Skarbnicy, pracownicy urzędów gmin, miast oraz biur związków międzygminnych zajmujących się postępowaniami podatkowymi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osoby, którym powierzono obowiązki w zakresie czynności sprawdzających, oraz szeroko rozumianego orzecznictwa w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


CELEM SZKOLENIA JEST: Przedstawienie informacji wraz interpretacją nowych rozwiązań które wejdą w życie od sierpnia 2019 roku, będące konsekwencją dwóch dużych nowelizacji ustaw, a mianowicie: ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679; przybliżenie i ugruntowanie wiedzy o najczęściej prowadzonych postępowaniach podatkowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi przede wszystkim o postępowania w ramach czynności sprawdzających oraz o postępowania orzecznicze zmierzające w kierunku wydania decyzji w trybie art. 6o i 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Ze szczególnym uwzględnieniem zostaną omówienia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw – ustawa uchwalona w dniu 19 lipca 2019 roku!


PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ O NOWYCH ROZWIĄZANIACH:
-    Jakie zmiany są w kolejnej nowelizacji ustawy UPCG;
-    Według jakich zasad będzie można prowadzić postępowania w sprawie wysokości opłaty, jak zmieni się ustawa UPCG??
-    Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawą do prowadzenia egzekucji administracyjnej;
-    Deklaracja o wysokości opłaty z czasookresem korzystania z nieruchomości;
-    Co to jest selektywność i jak ją obliczać; / kto i w jakim dokumencie określenia kto jest, a kto nie jest selektywny;
-    Decyzja organu podatkowego w sprawie utracie prawa do zwolnienia tytułu kompostownika;
-    Kto określenia zasady kompostowania / jaką definicję kompostownika przyjmować;
-    Decyzja w sprawie opłaty za naruszenie zasad selektywności – nowa decyzja podatkowa w systemie opłaty śmieciowej;
-    Czy dla nowych decyzji należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej;
-    Odrębne deklaracja dla nieruchomości wielolokalowych z wydzieloną altaną śmietnikową;
-    Konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości i odpowiedzialność za wykroczenie, sposób orzekania za to wykroczenie;
-    Czy po raz kolejny trzeba będzie podejmować uchwały związane z systemem gospodarowania opłatą „śmieciową”;
-    Jak przeprowadzić prawidłowe czynności sprawdzające w stosunku do deklaracji;
-    Co to jest czynny żal i czy ma zastosowanie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Czy pełnomocnictwo do podpisania deklaracji podatkowej ma zastosowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Co może być dowodem w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Kto ustala zasady dla metody zużycia wody;
-    Czy sołtys może być osobowym źródłem dowodowym?
-    Jak poinformować właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-    Od kiedy skutkuje zawiadomienie stawkowe??;
-    Czy organ podatkowy może odmówić przyjęcia deklaracji „śmieciowej”;
-    Opłata za gospodarowanie odpadami w „małej” wspólnocie mieszkaniowej;
-    Czy korekta deklaracji umarza postępowanie egzekucyjne??;
-    Niepełnoletni właściciel nieruchomości a obowiązki w opłacie za gospodarowanie odpadami;
-    Co zrobić, jak w czasie postępowania umrze podatnik?
-    Czy w zakresie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów (wniosków, postanowień, decyzji i innych pism) będących konsekwencją zmian Ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dostosowanie do wymagań obowiązującej od dnia 5 maja 2019 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679.
 
1)    Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości osoby fizycznej
2)    Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości podmiotu nie będące osobą fizyczną
3)    Zawiadomienie o bezskuteczności korekty deklaracji
4)    Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do osoby fizycznej (ogólne)
5)    Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej (ogólne)
6)    Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do osoby fizycznej
7)    Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
8)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do osoby fizycznej
9)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
10)    Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej
11)    Wzór decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6ka ust. 4 UPCG)
12)    Zawiadomienie organu gminu / właściciela nieruchomości o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ust. 2 UPCG)
13)    Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14)    Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15)    Wzór uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
16)    Pismo / wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej
17)    Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego
18)    Postanowienie o wszczęciu / o prowadzeniu jednego postępowania podatkowego
19)    Postanowienie / wezwanie w sprawie uzupełnienia braków we wniosku / podaniu w zakresie identyfikatora podatkowego
20)    Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego będącego osobą fizyczną
21)    Wzór upomnienia kierowanego do zobowiązanego nie będącego osobą fizyczną


PROGRAM:
1.    Nowe zasady stosowania zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi będące konsekwencją obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
2.    Omówienie obowiązujących od dnia 4 marca 2019 roku zmian do ustaw: KPA, Ordynacja podatkowa – w zakresie tzw. podpisu osobistego
3.    Omówienie obowiązujących od dnia 5 maja 2019 roku zmian do ustaw: KPA, Ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.    Zmiany w zakresie elementów składowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679 – obowiązkowa klauzula dot. RODO. Do kiedy może obowiązywać „stara” deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.    Omówienie uchwalonych zmian w zakresie kolejnej „czwartej rewolucji” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: nowy sposób kształtowania stawek i ich proporcje, nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty, sumowanie opłat, terminy wnoszenia deklaracji i skuteczność zmian deklaracji, opłata od powierzchni mieszkalno – biurowej; ustawowy zakaz składania deklaracji z mocą wsteczną; zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie w sprawozdawczości gminnej;
6.    Dwie nowe decyzje związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.    Przepisy wprowadzające i przepisy przejściowe, czyli jako długo obecne uchwały będą mogły funkcjonować.
8.    Wszystko o deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a)    Deklaracja jako dokument fiskalny;
b)    Deklaracja jako dokument finansowo – księgowy;
c)    Czynności sprawdzające w zakresie poprawności formalno – merytorycznej deklaracji;
d)    Podstawy prawne do odmowy przyjęcia deklaracji;
e)    Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji;
f)    Czynny żal podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g)    Deklaracja w sprawie wysokości opłaty w orzecznictwie sądów administracyjnych.
9.    Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a)    Elementy konieczne zawiadomienia „stawkowego”;
b)    Doręczenia zawiadomienia „stawkowego”
c)    Skuteczność zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty;
d)    Upoważnienie do sporządzenia zawiadomienia;
e)    Zawiadomienie jako dokument finansowo – księgowy;
f)    Zawiadomienie „stawkowe” w orzecznictwie sądów administracyjnych.
10.    Postępowanie podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6m ust. 2b i 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
a)    Wszczęcie postępowania podatkowego;
b)    Pełnomocnictwa podatkowe: ogólne – szczególne – do doręczeń – pełnomocnik z konieczności – obowiązek ustanowienia kuratora;
c)    Dowody – postępowanie wyjaśniająco – dowodowe;
d)    Dowody „z zatrutego drzewa”;
e)    Konieczność stosowania zasady ostatniego słowa strony w postępowaniu;
f)    Decyzja wydana w trybie art. 6m ust. 2b i 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; kiedy jest decyzją otwartą, a kiedy decyzją zamkniętą;
g)    Metryka sprawy administracyjnej – kiedy prowadzimy metrykę, a kiedy obowiązek jest wyłączony.
h)    Decyzja określająca w orzecznictwie sądów administracyjnych.
11.    Postępowanie w sprawie kar porządkowych:
a)    Za co można nałożyć karę porządkową.
b)    Wysokość kary porządkowej.
c)    Na kogo można nałożyć karę porządkową.
d)    Forma orzeczenia w sprawie kary porządkowej.
e)    Kara porządkowa w orzecznictwie sądów administracyjnych.


*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora –Arkadiusz J. Sputowski, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha