zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Urlopy Pracownicze 2019

13 sierpień 2019 10:00-15:00

385 zł netto


 

Cel szkolenia:

Zgodnie z definicja stosunku pracy, pracownik ma pracować a pracodawca ma go zatrudnić i wypłacać wynagrodzenie. Jednak ze stosunkiem pracy związane są również inne zagadnienia, w tym uregulowania dotyczące okresów niewykonywania pracy przez pracownika. Jedna z takich instytucji są urlopy wypoczynkowe:
•komu i a jakich warunkach należy udzielić urlopu wypoczynkowego,
•w jaki sposób ustalać wymiary urlopu,
•przypadki kumulacji nieobecności w pracy i ich konsekwencje,
•zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
•zasady udzielania urlopów bezpłatnych,
•quasi urlopy i ich konsekwencje dla stron umowy o pracę,
•sposób rozliczania urlopów i skutki naruszenia obowiązków.


Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające zakładem pracy; pracownicy działów kadr i płac; pracownicy księgo-wości; pracodawcy.


Informacje o prowadzącym:
• prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizo-wego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych,
• były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
• ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
• w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
• doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopol-skiego Konwentu Agencji Pracy,
• współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
• ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
• brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowni-ków w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
• w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Han-dlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
• doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r. - w 2018 r. przeprowadził 118 szkoleń,
• społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Urlop wypoczynkowy – co to tak właściwie jest?
2. Kiedy nabywamy prawo do urlopu?
3. Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu i co do niego wliczamy?
a. ukończone szkoły,
b. zakończone okresy zatrudnienia,
c. trwające okresy zatrudnienia,
d. okres posiadania statusu osoby bezrobotnej,
e. działalność gospodarcza,
f. umowy cywilnoprawne,
g. pomoc w gospodarce rolnej,
h. sposób dokumentowania okresów zaliczanych na potrzeby wymiaru urlopu wypoczynkowego, a RODO,
i. zaokrąglenia miesięcy i dni.
4. Urlop dodatkowy, rodzaje, okres nabycia, sposób udokumentowania prawa.
5. Urlop uzupełniający, urlop proporcjonalny.
6. Planowanie urlopów – obowiązek czy nie?
7. Udzielanie urlopów – prawdy i mity.
a. wniosek?
b. odmowa czy przesunięcie urlopu przez pracodawcę i pracownika – przyczyny uzasadniające przesunięcie,
c. odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego: przesłanki zastosowania i skutki,
d. dzielenie urlopu na części.
8. Urlop na żądanie – jak to z nim naprawdę jest?
9. Do kiedy urlop zaległy?
10. Urlop a jednak „nie urlop”:
a. opieka nad dzieckiem do lat 14-tu (2 dni lub 8 h),
b. powszechny obowiązek obrony,
c. wezwanie przez organy państwa,
d. udział w pracach komisji pojednawczej – członek, strona lub świadek,
e. badania lekarskie w zakresie chorób zakaźnych,
f. świadek i specjalista w postępowaniu NIK-u,
g. członek O.S.P.,
h. członek G.O.P.R –u,
i. członek Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
j. członek drużyny ratowniczej Służby Morskiej,
k. krwiodawstwo,
l. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach lub jednostce badawczo-rozwojowej,
m. członek rady nadzorczej u pracodawcy macierzystego,
n. ślub, urodzenie lub śmierć osób najbliższych.
11. Urlopy bezpłatne: wniosek, zgoda pracodawcy, możliwość odwołania, wpływ na uprawnienia pracownicze.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:

Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wy-konywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamiętuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytoryczna, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo interesujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawa-nia pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób praktycznych informacji – było super.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki gospodarczej oraz kontrolnej. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. W pod-stawowych modułach prowadzone są ćwiczenia z formułowania umów.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygo-towane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.


Informacje organizacyjne:

• Wszyscy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szko-leniu, serwis kawowy i lunch.
• Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 15zł/os.
• Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośro-dek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
• W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 3 dni przed szkoleniem zalecamy kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
• Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawia-my fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub wysyłane pocztą w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
• Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szcze-gólnych przypadków, których omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a najciekawsze kazusy zostaną włą-czone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych proszę o przesyłanie zapytań nie później, niż na 7 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha