zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego

24 wrzesień 2020 08:30-12:00

250 zł netto

i inne zadania JST z zakresu dotowania do wykonani w ostatnim kwartale 2020 r.


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


 PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.


CELE SZKOLENIA:

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa na szkolenie, którego celem jest porządkowanie procesu dotowania jednostek wychowania przedszkolnego. Tym razem zajmiemy się zadaniami JST do wykonania w ostatnim kwartale tego roku przez gminy i miasta wykonujące zadania gmin.  
1.    We wrześniu wpłyną wnioski organów prowadzących o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2021. Nauczymy się jak rozpatrując wniosek możemy uporządkować ewidencję niepublicznych jednostek oświatowych.
2.    W październiku po raz drugi aktualizujemy podstawowe kwoty dotacji. Omówimy najczęściej popełniane błędy w interpretacji przepisów i skutki wynikające z nieprawidłowego ustalenia rocznych kwot dotacji i sposobu ich wypłacenia.
3.    Zachęcę Państwa do tego, by w listopadzie dokonać podsumowania wypłaconych części dotacji, ich aktualizacji i przygotować się do przekazania ostatniej części w grudniu. Nauczymy się jak ustalać ostateczne kwoty dotacji pobranej w roku 2020, w tym przekazanej na organizację kształcenia specjalnego, które będą podstawą jej rozliczenia w styczniu 2021 r.

Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    prawidłowego ustalenia rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego;
2)    prawidłowego dokonania jesiennej aktualizacji części dotacji wypłaconych od I do IX;
3)    prawidłowego ustalenia kwot dotacji pobranych w 2020 r. do jej rozliczenia;
4)    prawidłowego ustalenia kwot dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego do odrębnego rozliczenia;
5)    profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na 2021r..


PROGRAM:
2 sesje po 1,5 godziny.
1.    Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
2.    Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.
3.    Istota dotacji przekazywanej dla jednostek realizujących zadania wychowania przedszkolnego.
4.    Tryb październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:
1)    ustalenie wydatków bieżących po zmianach budżetu JST;
2)    przykłady nieświadomego zawyżania i zaniżania dotacji przez JST;
3)    ustalenie statystycznej liczby uczniów, w tym objętych kształceniem specjalnym na podstawie danych z 30 września br;
4)    ustalenie wydatków do pomniejszenia - najczęściej popełniane błędy zawyżające lub zaniżające dotację.
5.    Prawidłowe stosowanie limitów wyrównania dotacji po aktualizacji - najczęściej popełniane błędy.
6.    Obowiązek publikacji podstawowej kwoty dotacji - wzór zarządzenia.
7.    Tryb wyrównania części wypłaconych dotacji po aktualizacji - krok po kroku
- wzór pisma JST.
8.    Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2020 r., w tym przekazanej na organizacje kształcenia specjalnego do rozliczenia w styczniu 2021 r. - wzór pisma JST.
9.    Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2021 - wzór pisma JST.
10.    Aktualność ewidencji prowadzonej przez JST i innych rejestrów organu dotującego podstawą procesu dotowania.


METODA I FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
-    Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków
-    Seminarium z elementami wykładu i omówieniem wzorów do zastosowania.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha