zaproponuj szkolenia

Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola

07 wrzesień 2020 09:00-14:00

220 zł netto

Wpływ zapisów w arkuszu na finanse. Aneksy


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządów oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę. Arkusze zostały już zatwierdzone przez samorząd, jednakże na szkoleniu skupimy się na możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Ponadto wyjaśnimy jakie zmiany wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na dzień 30 września).

Szkolenie będzie więc połączniem prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo - z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody z subwencji. Znajomość efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.


PROGRAM:
1.    Uwarunkowania prawne.
2.    Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
3.    Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
4.    Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
5.    Oddziały łączone.
6.    Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
7.    Ramowe plany nauczania:
a.    obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
b.    dodatkowe zajęcia edukacyjne;
c.    zajęcia rewalidacyjne;
d.    zajęcia w ramach kkz;
e.    zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
f.    doradztwo zawodowe;
g.    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
8.    Nauczanie indywidualne.
9.    Świetlica szkolna.
10.    Internat.
11.    Wynagrodzenia nauczycieli.
12.    Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
13.    Etat przeliczeniowy.
14.    Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
15.    Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
16.    Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
17.    Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
18.    Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
19.    Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
20.    Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha