zaproponuj szkolenia

Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności

21 październik 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
-    Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
-    wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych w Polsce. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych; Formy organizowania szkoleń- wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje.
-    W latach 1998 - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych.
-    Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.
-    Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy Urzędów Miast i Gmin.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
-    Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście ograniczeń procesowych w stanie epidemii COVID19. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu.
-    W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wykonywane w okresie stanu epidemii.


PROGRAM:
1.    Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
-    wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
-    doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
-    ograniczenia w udziale w stron w postępowaniu,
-    uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
-    ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
-    postępowanie dowodowe w dobie epidemii.
-    konsekwencje wstrzymania biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy;
-    Przewlekłość.
2. Elementy postępowania administracyjnego:
-    Nowe zasady postępowania - rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności
-    Wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
-    bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE,
-    Doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
-    poświadczania za zgodność dokumentów ,
-    Przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
-    Postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględziny,
-    Decyzja administracyjna – składniki,     
-    Postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II instancji,
-    instytucja zrzeczenia się odwołania,
-    Wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie postępowania ,
3. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.
4. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
-    składanie wniosku,
-    potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
-    pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
-    potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji,
5. Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego - zakres i okoliczności - Nowe brzmienie przepisów
-    strona postępowania,
-    przesłanki wymeldowania,
6. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha