zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dobra reputacja przewoźnika i zarządzającego transportem w świetle zmian związanych z tzw. Pakietem mobilności oraz planowanych w najbliższym czasie zmian do ustawy o transporcie drogowym

28 wrzesień 2022 09:00-13:00

280 zł netto

PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, prowadzący sprawy związane z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


CEL SZKOLENIA: Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie badania i cofania dobrej reputacji przewoźników i zarządzający transportem. Znalezienie rozwiązań w nowych i trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się prowadząc te sprawy.


PONADTO W PROGRAMIE SZKOLENIA
-    Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji
-    Jak weryfikować posiadanie dobrej reputacji przedsiębiorcy i zarządzającego transportem - kiedy i czego mamy prawo żądać, jak dokumentować spełnianie przez przedsiębiorcę warunków - kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne
-    Procedura wszczęcia postępowania w przedmiocie utraty dobrej reputacji – podstawy prawne do wszczęcia postępowania, źródła informacji o naruszeniach i karach
-    Kontrola w ramach postępowania w sprawie dobrej reputacji
-    Ocena przesłanek przy badaniu dobrej reputacji (liczba stwierdzonych naruszeń, możliwość poprawy sytuacji, interes społeczny, opinia organizacji branżowej)
-    Elementy i kształt decyzji w sprawie dobrej reputacji
-    Środki rehabilitacyjne – terminy zatarcia skazania, różnica między wykonalnością a wykonaniem decyzji, raty, egzekucja nieuiszczonej kary.
-    Skutki utraty dobrej reputacji - procedura zawieszania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
-    Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha