zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: RODO w prawie pracy, ZFŚS oraz dyrektywa o ochronie sygnalistów - nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2021 r.

10 listopad 2021 09:00-15:00

420 zł netto

FORMA ZAJĘĆ:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania.
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail.
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.


 Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).


Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany dt. kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnie-niem stosowania RODO oraz zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące dyrektywy o ochronie sygnalistów nakłada szereg nowych obowiązków oraz procedur, które muszą spełnić firmy i instytucje, aby zapewnić prewencję i nadzór nad nadużyciami, nieprawidłowościami oraz ich sygnalizowaniem.
Jak wdrożyć krok po kroku postanowienia Dyrektywy o ochronie sygnalistów, nadzorować procesy i dokonać ewaluacji? Praktyczne instrukcje, opracowanie rozwiązań, wdrożenie pro-cedur zgodnie z normami prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacjami RODO
Naszym priorytetem są szkolenia prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.
Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne goto-we do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

a) Omówienie zakresu przedmiotowego Dyrektywy – tzw. minimalne normy ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości – powiązanie obszarów regulacji z ochroną praw pracowniczych,
b) Omówienie zakresu podmiotowego Dyrektywy – art. 4 – pracownicy i wykonawcy usług oraz byli pracownicy w związku z postanowieniami ust. 2 art. 4 Dyrektywy,
c) Zastosowanie Dyrektywy w przypadku osób rekrutowanych – omówienie art. 3 Dyrek-tywy w związku z naruszeniem zasad dyskryminacji przed zatrudnieniem – ocena ryzy-ka zbiegu roszczeń,
d) Jak należy rozumieć i rozróżniać zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne?
e) Przegląd i dostosowanie instrukcji wewnętrznych i zapisów wewnątrzzakładowych źró-deł prawa pracy,
f) Uzasadnione podstawy zgłoszenia i zgłoszenia nieprawdziwe oraz stanowiące naduży-cie – interpretacja motywu 32 dyrektywy,
g) Zgłoszenia wewnętrze i zewnętrze – dostęp do danych dostępnych publicznie i infor-macji publicznej jako źródło informacji o nieprawidłowościach – instrukcje do wdro-żenia – omówienia,
h) Czy zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy?
i) Szczególna ochrona stosunku pracy sygnalisty będącego pracownikiem – czy możli-wa?, czy wymagana? – interpretacja i zastosowanie motywu 38 Dyrektywny dotyczące-go praw pracowniczych,
j) Tzw. pośrednie i bezpośrednie działania odwetowe w rozumieniu motywu 44 Dyrekty-wy – formy zabezpieczeń,
k) Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienie ryzyka naruszeń w obszarze pracowniczym – lista kontrolna dla działu HR – rekrutacja pracowników, nawiązywanie i rozwiązy-wanie stosunku pracy, relacje z przedstawicielem pracowników lub organizacją związ-kową,
l) Zasady równego traktowania w zatrudnieniu – relacja między zgłoszeniem a doświad-czeniem niekorzystnego traktowania – interpretacja i wdrożenie motywu 44 Dyrekty-wy,
m) Rola związków zawodowych a ochrona przed działaniami odwetowymi w rozumieniu motywu 45 Dyrektywy,
n) Opracowanie wewnętrznego kanału zgłoszenia – omówienie instrukcji, formy i trybu komunikacji – korzystanie z pierwszeństwa kanału wewnętrznego przed zewnętrznym w rozumieniu motywu 47 Dyrektywy,
o) Organizacja szkoleń wewnętrznych dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgło-szeń zgodnie z motywem 74 Dyrektywy,
p) Ochrona danych osobowych – ochrona tożsamości zgłaszającego, świadka, osób trze-cich – jak dostosować wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych do postanowień Dyrektywy?
q) Przegląd i ewaluacja zgłoszeń, raportowanie zgłoszeń – mechanizmy.
r) Zabezpieczenie przez naruszeniami relacji interpersonalnych, o których mowa w Dy-rektywnie a powiązania z polityką antymobbingową oraz kodeksem etyki – ujednolice-nie funkcjonujących do tej pory regulaminów, implementacja nowego słownika – prze-gląd wzorów,
s) Metody prowadzenie rejestrów zgłoszeń w zgodności z art. 18 Dyrektywy.
t) Zakaz działań odwetowych, o których mowa w art. 19 Dyrektywy a zgodności z zasa-dami prawa pracy – jak zaktualizować treści regulaminu pracy? – odmowa nawiązania stosunku pracy, niekorzystne ukształtowanie warunków pracy i/lub płacy, pominięcie przy awansowaniu, przy dostępie do szkoleń – zgodność z art. 18 (3a), (3b) i (3c) Ko-deksu pracy.

II. OCHRONA DANYCH W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIAD-CZEŃ SOCJALNYCH W 2021R.:

a) PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBO-WYCH;
b) brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;
c) Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych;
d) Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawar-tych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego prze-chowywania;
e) Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne.
f) Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;
g) Obowiązki informacyjne ZFŚ

III. RODO W PRAWIE PRACY-WYBRANE ZAGADNIENIA

a) Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubie-gającej się o pracę oraz od pracownika.
b) Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
c) Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
d) Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
e) Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
f) Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
g) Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
h) Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
i) Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na ba-dania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
j) Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pra-cowników.
k) Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?
l) Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwa-rzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
m) Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biome-trycznych.
n) Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobi-stych, świadectw pracy, praw jazdy.
o) Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pra-cy w celach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
p) Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
q) Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahen-tom?
r) Czy przy danych księgowych potrzeba jest zgoda na przetwarzanie danych?
s) Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

a) Jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny?
• Klauzule informacyjne
• Zmiany w regulaminie pracy
• Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się pracownika z monitoringiem-część B akt osobowych
b) Monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzeni
c) Monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy
d) Oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzy-stywanym do celów służbowych.
e) Systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (kar-ty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
f) Technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich po-jazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz re-jestratory zdarzeń).

V. REKAPITULACJA
VI. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha