zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii

04 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości, poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów, jakie wiążą się z rozpatrywaniem wniosków o zbycie, przygotowaniem, oraz prowadzeniem procedur zbywczych w tym zakresie. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną przedstawione aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z kształtowaniem zasad zbywania lokali oraz samą procedurą sprzedaży lokalu.  Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione aktualnie obowiązujące przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wpływające na wszczynanie i prowadzenie procedur zbywania lokali z publicznego zasobu nieruchomości. Celem webinarium jest również omówienie przeszkód i utrudnień o charakterze formalnym, które już zaistniały w pierwszym półroczu 2020r. w zakresie zbywania lokali publicznych pod kątem przygotowania się na ich powtórzenie.


PROGRAM:
1. Komunalny zasób mieszkaniowy oraz komunalny lokal mieszkalny jako przedmiot zbycia
a) Lokal komunalny, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – omówienie problematyki z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
b) Przedstawienie zasad zbywania lokali w aspekcie zasad gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym, a w szczególności w świetle wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym;
2. Zasady zbywania lokali w uchwale lub zarządzeniu właściwego organu w świetle najnowszego orzecznictwa WSA i NSA.
a) Problematyka ustalania dodatkowych warunków sprzedaży lokalu
b) Pierwszeństwo najemcy a zakres dopuszczalnych postanowień regulujących dostęp do nabycia lokalu.
3. Problematyka ustalania przez organ wykonawczy zasad lub regulaminów zbywania lokali oraz zasad rozliczania z nabywcą wyceny lub innych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
4. Pierwszeństwo do nabycia lokalu.
a) Prawo pierwszeństwa najemcy a pozostałe przypadki pierwszeństwa z art. 34 u.g.n. – czy możliwa jest kolizja pierwszeństwa do zakupu lokalu?
b) Warunki formalne skutecznej realizacji pierwszeństwa przez najemcę lokalu. Jak kwalifikować wnioski złożone po terminie wyznaczonym w zawiadomieniu organu?
c) Wykaz nieruchomości przy sprzedaży lokalu na wniosek jego najemcy – odrębności i szczególne regulacje w kontekście prawa pierwszeństwa najemcy na czas nieoznaczony.
5. Prawne aspekty ustalania statusu najemcy po stronie osoby wnioskującej o zbycie lokalu.
6. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy, zasady najmu lokalu przez małżonków oraz rozwiązanie małżeństwa i jego wpływ na prawo najmu lokalu – omówienie instytucji.
7. Przygotowanie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz publikowanie informacji o wywieszeniu wykazu.
8. Sprzedaż lokalu w drodze przetargu:
a) Ogłoszenie o przetargu w świetle znowelizowanych przepisów;
b) Zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu w następstwie przetargu.
9. Sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym.
a) Sposób ustalania ceny sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym;
b) Rozkładanie na raty ceny sprzedaży lokalu.

10. Przygotowanie i prowadzenie bezprzetargowych trybów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości w świetle ograniczeń związanych ze stanem epidemii
a) Czy istnieją podstawy prawne pozwalające prowadzić procedury zbycia lokalu w trybie całkowicie zdalnym? Prowadzenie bezprzetargowych rokowań w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży z uwzględnieniem administracyjnych ograniczeń pracy urzędów administracji samorządowej;
b) Czy stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii skutkuje obowiązkiem zawieszenia rozpoczętych procedur bezprzetargowych lub zakazem otwierania nowych procedur?
c) Forma pisemna zawarcia i zmiany umowy najmu lokalu a ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów – omówienie rozwiązań prawnych pozwalających na modyfikację lub zawieranie umów w trybie zdalnym;
d) Czy stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego stanowi przesłankę pozwalającą sprzedającemu lub nabywcy lokalu na odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży?
e) Uzgodnienie warunków umowy i podpisanie protokołu rokowań a brak możliwości zawarcia aktu notarialnego – skutki prawne dla stron rokowań co do związania ustalonymi warunkami umowy.
f) Wpis nabywcy lokalu do księgi wieczystej a stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha