zaproponuj szkolenia

Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę

26 sierpień 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


ADRESACI:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


CELE SZKOLENIA:
Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.


PROGRAM:

1)    Tryby zmiany warunków umów o pracę
a)    porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy)
b)    porozumienie zmieniające,
c)    wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)
2)    Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem
a)    porozumienia stron
b)    rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)
c)    rozwiązania za wypowiedzeniem,
3)    Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków
a)    Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
-    wiek przedemerytalny,
-    urlop wypoczynkowy i choroba,
-    kobiety w ciąży,
-    pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
-    działacze związkowi,
b)    Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem
4)    Zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę
a)    Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
b)    Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
c)    Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
d)    W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać wydłużony lub skrócony?
e)    Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
f)    Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
g)    Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
h)    Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
i)    Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
j)    W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
k)    Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
l)    Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
5)    Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
a)    Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
b)    Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
c)    Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice,
d)    Odprawa pieniężna,
e)    Ponowne zatrudnienie,
6)    Świadectwo pracy
a)    Jak prawidłowo wpisać tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę?
b)    Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha