zaproponuj szkolenia

Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2022 roku

12 wrzesień 2022 10:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

12.09.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.30 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

8.09.2022

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 265 zł netto / os.

Istota szkolenia:

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej realizowana jest w oparciu o regulacje kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy tego aktu prawnego uległy istotnym modyfikacjom w związku z pandemią COVID-19. Celem szkolenia jest również kompleksowe omówienie konstrukcji zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz bieżących problemów związanych z jego realizacją, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa NSA i WSA oraz stanowisk prezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa


Cel szkolenia:

Przedstawienie problematyki zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w świetle obowiązujących przepisów, w kontekście składanych wniosków w II półroczu 2022 roku.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie orzecznictwa związanego ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy.

2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy.

3. Stawka zwrotu w 2022 roku – podstawa prawna.

4. Olej napędowy, czyli jaki olej.

5. DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe.

6. Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości limitu (zmiana ustawy z 2021 roku).

7. Uprawnienia Ministra Rolnictwa w zakresie monitorowania zwrotu podatku akcyzowego.

8. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego; braki formalne, walidacja stwierdzonych nieprawi-dłowości; zakres stosowania przepisów KPA.

9. Postępowanie dowodowe.

10. Limit zwrotu w 2022 roku :
a) postępowanie w zakresie zwrotu w II półroczu 2022 r. , w tym:
b) załączniki do wniosku „lutowego”,
c) analiza faktur i innych dokumentów dot. zwrotu w II półroczu 2022 r.
d) analiza faktur, w tym analiza faktu dot. innych osób, adnotacje urzędowe na fakturach;
e) terminy administracyjne w II półroczu: przyjmowania wniosków z załącznikami, postępowanie dowodowe, zasada ostatniego słowa przed wydaniem decyzji, czas wydawania decyzji oraz wypłacania orzeczonej kwoty zwrotu;
f) elementy składowe decyzji limitowej.
g) odpowiednie stosowanie przepisów KPA

11. Zbycie i inne zmiany w stanie posiadania gruntów.

12. Prawna możliwość zmiany limitu.

13. Metryka sprawy administracyjnej w zakresie zwrotu akcyzy rolnej oraz metryka sprawy ad-ministracyjnej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

14. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa. Postępowanie w sprawie zwrotu kwoty nadpła-conej oraz kwoty pobranej nienależnie, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.

15. Wątpliwości w stosowaniu obowiązujących przepisów.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha