zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

18 listopad 2019 09:00-15:30

485 zł netto

Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.
Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zo-stanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Ro-dziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.


Adresaci szkolenia: 

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.


Informacje o prowadzącym:

 doktor nauk prawnych,
 wieloletnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy,
 wykładowca, szkoleniowiec,
 były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozu-miałym i klarownym językiem,
 biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzyna-rodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadcze-nia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy:
Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:
a) Określenie granic doby pracowniczej,
b) Przypadki jej naruszenia.

2) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2019.

3) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).

4) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.

5) Okres rozliczeniowy:
a) Znaczenie,
b) Wydłużenie,
c) Rozliczanie,

6) Systemy czasu pracy:
a) Podstawowy,
b) Równoważny:
- zwykły,
- dozór urządzeń, pogotowie pracy,
- pilnowanie, straż, ratownictwo,
c) ruch ciągły,
d) przerywany,
e) zadaniowy,
f) weekendowy,
g) skrócony tydzień pracy.

7) Ruchomy czas pracy.

8) Indywidualny rozkład czasu pracy.

9) Praca zmianowa.

10) Przerwy w pracy.
a) wliczane do czasu pracy:
- śniadaniowa (134 KP),
- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej),
- przerwy wynikające z przepisów szczególnych,
- na podstawie prawa zakładowego,
- przestój,
b) nie wliczane do czasu pracy:
- lunchowa (141 KP),
- na podstawie prawa zakładowego.
11) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.

12) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.

13) Dokumentacja związana z czasem pracy:
a) Ewidencja czasu pracy ,
b) Rozkład a harmonogram (grafik),
c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy,
d) Problem zmiany grafiku,
e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku.

14) Pojęcie dnia wolnego od pracy.

15) Praca w godzinach nadliczbowych:
a) Definicja (system podstawowy i równoważny),
b) Warunki dopuszczalności,
c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej:
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika,
- dodatki 50% i 100%,
e) Wyłączenia,
f) Roczny limit godzin nadliczbowych.

16) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy:
a) Warunki,
b) Rekompensowanie.

17) Praca w niedzielę i święto:
a) Granice czasowe niedzieli,
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych),
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
d) Rekompensowanie,
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”.

18) Czas pracy kadry zarządzającej.

19) Dyżur pracowniczy.

20) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

21) Praca w porze nocnej:
a) Definicje:
- pora nocna,
- pracownik pracujący w nocy,
b) Warunki dopuszczalności,
c) Rekompensowanie (dodatek nocny),
d) Wyłączenia.

22) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy:
a) Przygotowanie do pracy,
b) Podróż służbowa,
c) Szkolenia.

23) Czas pracy - regulacje szczególne:
a) Kobiety,
b) Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP),
c) Młodociani,
d) Niepełnosprawni.

24) Zagadnienie różne:
a) Regulacja czasu pracy w aktach prawa zakładowego,
b) Wymiar czasu pracy w tzw. informacji dodatkowej,
c) „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP,
d) Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą.

25) Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy.

 

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha