zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Dokumentacja kadrowa 2019

17 październik 2019 10:00-15:00

375 zł netto

jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach, przepisy RODO


PROWADZĄCY:
Menager, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.


CELE SZKOLENIA:
Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019 r., Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.


PROGRAM:
1.    Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
-    podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji – zmiany 2019
-    podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
-    teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie zmiany 2019
-    prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
-    poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
-    teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
-    najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
2.    Elektroniczny / Papierowa forma przechowywania dokumentacji kadrowej – zmiany 2019
3.    Okres przechowywania akt pracowniczych zmiany 2019
4.    Dokumentacja czasu pracy – zmiany 2019
-     lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
-     rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
-     rozliczanie czasu pracy
5.    Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
-     wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
-     dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
-     forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
-     uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
-     Umowa na zastępstwo
-     przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
-     aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
-     poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
-     oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
-     zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
-     spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
6.    Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
-    rodzaje wymaganych badań
-    poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki niewykonania badania w terminie
-    dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp – zmiany 2019
-    karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
-    zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
7.    Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
-    wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
-    wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
8.    Dokumentacja kar porządkowych: zmiany 2019 w przechowywaniu
-    wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
-    zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
-    umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
9.    Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
-    odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
-    sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
10.    Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
-    wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
-    zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
-    przykładowa umowa z pracownikiem
11.    Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
-    rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
-    wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
-    rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
-    wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
-    świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
-    wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
-    czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
-    porozumienie zmieniające
-    wypowiedzenie zmieniające
-    Omówienie najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy o pracę – Wyroki Sądowe
a)    utrata zaufania
b)    Niezawinione zachowanie pracownika (nieudolność pracownika, cechy osobowościowe-min.konfliktowość, brak umiejętności organizacyjnych, nieporadni zawodowo pracownicy, niestranne lub niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych, Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, Działalność konkurencyjna, Częste i długotrwałe absencje chorobowe, wykorzystywanie stanowiska pracy do celów prywatnych
c)    Art. 52 KP. – ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
12.    Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy
-    plan urlopów a wnioski urlopowe
-    rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
13.    Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
-    regulamin pracy
-    regulamin wynagradzania i premiowania
-    regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
14.    Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa RODO 2018 - ZMIANY od 4 maja 2019 r
-    najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
-    JAKICH DANYCH MOŻE RZĄDAC PRACODAWCA OD PRACOWNIKA; w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia.
-    zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
-    dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
-    zdjęcia pracowników

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha