zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

DOKUMENTACJA KADROWA 2019 - jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach

08 listopad 2019 09:00-14:00

395 zł netto

Prowadzący:  

 •   Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z  tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
 •   Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 •  Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach w 2019 roku oraz omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. 

 

Program szkolenia

 1.       Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
 2.       podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii,
 3.       numeracja, kopiowanie dokumentacji – zmiany 2019
 4.       podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
 5.       teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie – zmiany 2019
 6.       prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
 7.        poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie
 8.       dokumentacji na język polski
 9.       teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
 10.         najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki
 11.         osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 12.       Elektroniczny / Papierowa forma przechowywania dokumentacji kadrowej – zmiany 2019
 13.       Okres przechowywania akt pracowniczych – zmiany 2019
 14.       Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
 15.       wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
 16.       dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
 17.       forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
 18.       uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
 19.       Umowa na zastępstwo
 20.        przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
 21.       aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 22.       poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
 23.         oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
 24.         zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
 25.       spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 26.       Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
 27.       rodzaje wymaganych badań
 28.       poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
 29.       dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp – zmiany 2019
 30.       karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
 31.       zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
 32.       Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
 33.       wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
 34.       wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
 35.       Dokumentacja kar porządkowych: zmiany 2019 w przechowywaniu
 36.       wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
 37.       zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
 38.       umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
 39.       Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
 40.       odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
 41.       sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
 42.       Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
 43.       wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
 44.       zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
 45.       przykładowa umowa z pracownikiem
 46.    Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
 47.       rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 48.       wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
 49.       rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 50.       wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
 51.       świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
 52.        wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
 53.       czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
 54.       porozumienie zmieniające
 55.         wypowiedzenie zmieniające
 56.         Omówienie najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy o pracę – Wyroki Sądowe
 •   utrata zaufania
 •   Niezawinione zachowanie pracownika (nieudolność pracownika, cechy osobowościowe-min.konfliktowość,  brak umiejętności organizacyjnych, nieporadni zawodowo pracownicy, niestraanne lub niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych, Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, Działalność konkurencyjna, Częste i długotrwałe absencje chorobowe, wykorzystywanie stanowiska pracy do celów prywatnych
 •   Art. 52 KP. – ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
 1.    Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy
 2.       plan urlopów a wnioski urlopowe
 3.       rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
 4.    Dokumentacja czasu pracy – zmiany 2019
 5.       lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
 6.       rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
 7.       rozliczanie czasu pracy
 8.    Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
 9.       regulamin pracy
 10.       regulamin wynagradzania i premiowania
 11.       regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 12.    Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa  RODO 2018
 13.       najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
 14.       zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
 15.       dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 16.       stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
 17.       referencje i zdjęcia pracowników

Miejsce szkolenia

Hotel Tobaco
ul. Kopernika 64, Łódź

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha