zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH I ADMINISTRATORÓW UWZGLĘDNIAJACE NAJNOWSZE ZMIANY-kopia

od 16 wrzesień 2019 10:00
do 17 wrzesień 2019 15:00

795 zł netto

 

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najnowsze regulacje, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany do kodeksu pracy, czy też ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami. Poruszone zostaną także problemy najczęściej sygnalizowane przez uczestników dotychczasowych szkoleń, wynikające ze stosowania przepisów RODO w działach kadr.

 


Celem szkolenia jest także szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RO-DO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz praw i obowiązków administratorów oraz IOD.
Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.
. Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach i księgowości.


Trener prowadzący szkolenie:
Prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w różnych podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


 Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach i księgowości.


GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:
• PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
• ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
• SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia
• POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie
• UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym


SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:
• materiały szkoleniowe,
• procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
• wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
• wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
• plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
• regulacje monitoringu wizyjnego do wdrożenia w regulaminie pracy,
• wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
• lista przykładowych procesów przetwarzania,
• polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
• procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
• przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
• rejestr tworzenia kopii zapasowych,
• regulamin użytkowania komputerów przenośnych
• zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
• regulamin pracy w SIO ( RODO)
• certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu
• i wiele innych przydatnych wzorów
ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO


I. WPROWADZENIE
a) RODO - uwagi ogólne.
b) Ustawa z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto-sowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- co zmieniła i dlaczego?,
c) Podstawowe pojęcia: dane osobowe, administrator danych osobowych, system informa-tyczny, itd.
d) Administrator danych w strukturze ochrony danych – kto jest właścicielem danych osobo-wych? Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a ich „proceso-rem”,
e) Umowy powierzenia. Przykłady. Czy z medycyna pracy należy zawrzeć umowę powierze-nia?
f) Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych,
g) Zasady przetwarzania danych osobowych,
II. ZMIANY KODEKSU PRACY I ZFŚS WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZ-PORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I IN-NE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY:

a) zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
b) nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrud-nienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
c) nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych ko-nieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
d) zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
e) przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
f) zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konse-kwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
g) informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobo-wych.
h) okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
i) ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnie-nia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
j) doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
k) nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowni-ków.
l) Zmiany w ZFŚS ( udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, PIT, zmiany w regulaminach)
m) Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowni-ków
n) Zmiany w przepisach wewnętrznych ( wynagrodzeń, pracy, ZFŚS)


III. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWYCH NA GRUNCIE RODO I PRZEPISÓW KRAJOWYCH:
a) Podstawa przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata do pracy i pracownika?
b) Zbieranie danych osobowych w rekrutacji – zakres danych, treść klauzul, przetwarzanie i usuwanie danych rekrutacyjnych.
c) Możliwość zbierania informacji dotyczących: karalności, skazań, danych biometrycznych.
d) Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: dowodów osobistych, świadectw pracy, praw jazdy.
e) Wizerunek pracownika - identyfikatory, newsletter, opublikowanie w zakładzie pracy w ce-lach informacyjnych. Kiedy wymagana jest zgoda pracownika?
f) Czego nie powinna zawierać lista obecności i gdzie może być przechowywana?
g) Jakie dane pracowników pracodawca może upubliczniać i przekazywać kontrahentom?
h) Czy przy danych księgowych potrzeba jest zgoda na przetwarzanie danych?
i) Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
j) Dane osobowe a ZFŚS,czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakłado-wego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
k) Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników

IV. ZMIANY W MONITOROWANIU PRACOWNIKÓW

a) jak zgodnie z prawem stosować monitoring wizyjny
b) monitoring poczty elektronicznej pracownika- zasady wprowadzeni
c) monitorowanie odwiedzanych stron www w czasie pracy
d) oprogramowanie „szpiegujące” na komputerze firmowym i prywatnym, wykorzy-stywanym do celów służbowych.
e) systemy zapewniające pracodawcom możliwość kontrolowania osób uprawnionych do wejścia na teren ich lokalu lub uzyskania dostępu do określonych obszarów (kar-ty dostępu, urządzenia mobilne, biometria)
f) technologie umożliwiające pracodawcom monitorowanie należących do nich po-jazdów (GPS, aplikacje w smartfonach umożliwiające lokalizację pojazdu oraz re-jestratory zdarzeń).


V. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INFORMACYJNE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH KADROWYCH I KSIĘGOWYCH:
a) Jak należy wypełniać obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych kadrowych i księgowych? Kogo dotyczy i jaki jest jego zakres?
b) Uprawnienia informacyjne podmiotu danych- zakres.

VI. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH I KARY ADMINISTRA-CYJNE Z RODO
a) czy RODO wprowadza katalog zabezpieczeń? Rodzaje zabezpieczeń technicznych i orga-nizacyjnych. Polityki wewnętrzne. Czym się kierować wybierając konkretne zabezpiecze-nia?
b) retencja danych, a programy komputerowe, w których dane są przetwarzane.
c) usuwanie danych z poczty elektronicznej.
VII. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORÓW I INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

VIII. REKAPITULACJA

IX. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

 

Miejsce szkolenia

Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35, Poznań

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha