zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Finansowanie i funkcjonowanie przewozu osób w tym przewozu dzieci organizowanych przez samorząd i jego jednostki organizacyjne po zmianie przepisów

18 czerwiec 2019 10:00-15:00

425 zł netto


Trener prowadzący szkolenie: Dariusz Winiarczyk

mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,

pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;

Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:

 • Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
 • Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
 • Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów  transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
 • Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
 • Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
 • Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
 • Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project

Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer)


 Program szkolenia:


1.    Finansowanie i organizacja przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w ramach publicznego transportu zbiorowego - zasady zwrotu kosztów dojazdu dziecka i opiekuna do szkoły i przedszkola:
a)    warunki nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci:

 •      kiedy występuje ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
 •      ryzyko pobierania dotacji w nadmiernej wysokości
 •      czy możliwe jest pobieranie dopłaty w formie dotacji do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
 •      jaki wpływ na ocenę prawidłowości pobierania dopłaty do biletów ulgowych ma treść umowy z samorządem
 •      zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 •      jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
 •      konsekwencje dla samorządu w sytuacji uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
 •      ulgi ustawowe w przewozach regularnych poza komunikacją miejską
 •      ulgi w komunikacji miejskiej
 •      finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy (wyroki WSA/NSA)


Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o finansach publicznych, Wyroki NSA i WSA oraz stanowisko ministerstwa


b)    Finansowanie przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym:

 •      zasady dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej
 •      linie komunikacyjne, które podlegają dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 •      maksymalna kwota dopłaty do 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej
 •      warunki uzyskania dopłaty, finansowanie ze środków własnych organizatora
 •      wniosek o zawarcie umowy o dopłatę, zasady przekazywania dopłaty    


Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym


2.    Bezpłatny transport dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych lub okazjonalnych

 •      transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
 •      system czasu pracy kierowcy przewożącego dzieci zatrudnionego przez jst
 •      stosowanie norm prawnych dotyczących czasu pracy, czasu jazdy, przerw i odpoczynku
 •      transport dzieci realizowany przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu
 •      bezpieczeństwo przewozu dzieci, zakres odpowiedzialności samorządu za nieprawidłowości
 •      wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci


3.    Kontrola przewoźników prowadzona przez pracownika samorządu – warunki, tryb i procedury

Miejsce szkolenia

Hotel Scandic
Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha