zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W URZĘDZIE-kopia-kopia-kopia

26 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 

Wieloletni pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – zastępca kierownika Oddziału Kontroli. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miasta Białegostoku, gdzie między innymi odpowiadała za wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej  i obecnie odpowiada za kontrole przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu oraz obieg dokumentów w urzędzie w tym obieg elektroniczny.

 

Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie kontroli w administracji publicznej oraz wiedzy na temat instrukcji kancelaryjnej jednostek administracji publicznej. Współpracuje z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach studiów podyplomowych kierowanych do pracowników administracji publicznej w części dotyczącej zasad obiegu dokumentów w Urzędzie.  Wieloletni trener prowadzący szkolenia m.in.:  z zakresu instrukcji kancelaryjnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowy, zasad wykonywania kontroli czy zasad wdrażania i funkcjonowania kontroli zarządczej itp.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE :

stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

w świetle nowelizacjiustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

 

CELE SZKOLENIA:

jest ujednolicenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie,  zapoznanie pracowników ze zmianami dokonującymi się aktualnie w tym w tym zakresie oraz zapoznanie pracowników Urzędu z przepisami instrukcji kancelaryjnej przede wszystkim w zakresie :

a)      najważniejszych definicji/określeń użytych w instrukcji,

b)      rejestracji wpływów do Urzędu,

c)      znakowania spraw,

d)      sposobu rejestracji spraw ( w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie)

e)      elementów jakie powinno zawierać pismo załatwiające sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”, 

f)       postępowania z przesyłkami wpływającymi do Urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do Urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP),

g)      stosowania pieczęci w Urzędzie,

h)      dekretacji,

i)        akceptacji wielostopniowej,

j)        jednolitego rzeczowego wykazu akt (budowa i praktyczne stosowanie),

k)      archiwizacji dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych,

l)       przepisy nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej , w szczególności w części dotyczącej Jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy / zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt;

m)   nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

 

Dodatkowo w czasie szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny, a w szczególności :

1)      zasady korespondencji dwutorowej : tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie,

2)      elektroniczny obieg a obieg papierowy,

3)      wykorzystanie ePUAPu w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego,

4)      potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie,

5)      problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAPu a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu).

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha