zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Inwentaryzacja i praktyczne aspekty gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych

05 listopad 2019 10:00-15:00

375 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

•    członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
•    trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
•    trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
•    stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
•    wieloletni skarbnik gminy miejskiej.Adresaci: księgowi, pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym oraz przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Opis: Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego inwentaryzacji.
Program:

1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura.
2. Klasyfikacja środków trwałych. Obiekt inwentarzowy.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a.    środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady.
b.    ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
c.    wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,
4. Proces inwestycyjny w jednostce:
a.    omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania,
b.    klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c.    sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów,
d.    obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - proto-koły OT, PT, MT, LT.
5.  Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a.    wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b.    ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
c.    moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachun-kowych jednostki,
d.    utrata wartości środków trwałych,
e.    księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a.    obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b.    metody amortyzacji środków trwałych;
c.    plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d.    amortyzacja uproszczona.
8. Zasady likwidacji majątku po zmianach.
9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
10. Inwentaryzacja:
a.    Istota i zadania inwentaryzacji.
b.    Rodzaje i metody inwentaryzacji.
c.    Terminy inwentaryzacji.
d.    Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
e.    Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
f.    Etapy inwentaryzacji.
g.    Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
h.    Przygotowanie inwentaryzacji.
i.    Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

 • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
 • prace organizacyjne przed spisem,
 • arkusze spisowe,
 • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
 • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
 • rozliczenie spisu z natury;
 • Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.


j.    Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.

 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
 • środków trwałych w budowie,
 • należności spornych i wątpliwych,
 • rozrachunków publicznoprawnych.


l.    Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a.    istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
b.    ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
m.    Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
11. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.
12. Sesja pytań i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Hotel Silver
ul. Kopernika 97, Białystok

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha