zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP - edycja I

13 wrzesień 2019 09:00-15:30

495 zł netto

Cel szkolenia:
Wskazanie uczestnikom prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.
Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia: 

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby BHP.


Informacje o prowadzącym: 

- doktor nauk prawnych,
- wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzyna-rodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadcze-nia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.


PROGRAM SZKOLENIA

 Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu pole-cenie udania się do lekarza?
 Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profi-laktycznych?
 Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik za-chowuje prawo do wynagrodzenia?
 Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie peł-nego szkolenia bhp?
 W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
 Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika ko-deksowego a obowiązek szkolenia bhp?
 Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w for-mie e-learningu?
 Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
 Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pra-cę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
 Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilak-tycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laborato-ryjnych, czy psychologicznych?
 Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia do-datkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
 W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku re-generacyjnego?
 Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o hi-gienę osobistą?
 Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakłado-wego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
 Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowot-nych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
 Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w godzi-nach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzi-nach pracy?
 Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przery-wa ten urlop?
 Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodze-nia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowią-zek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podję-cie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasa-dach art. 42 § 4 KP?

 

Miejsce szkolenia

Hotel Polonia
ul. Basztowa 25, Kraków

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

zainteresują Cię także

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha