zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Nadzór i kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych - uprawnienia podmiotu kontrolowanego, zadania oraz obowiązki kontrolera

30 wrzesień 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY:
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz Wydziału Zarządzania na kierunku Finanse i rachunkowość - Uniwersytetu Warszawskiego.
Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec, Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych. W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.


ADRESACI:
Organy prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za nadzór, kontrolę w żłobkach i klubach dziecięcych oraz udzielanie i rozliczanie dotacji celowej.


PROGRAM:
I.    Formy organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3:
-    Żłobek
-    Klub dziecięcy,
-    Dzienny opiekun,
-    Niania
II.    Akty normatywne obowiązujące w żłobku i klubie dziecięcym oraz ich znaczenie podczas kontroli:
-    Statut,
-    Regulamin organizacyjny,
-    Regulamin Rady Rodziców,
-    Inne.
III.    Wymagania dla kadry żłobka lub klubu dziecięcego oraz ich weryfikacja podczas kontroli:
-    Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego,
-    Liczebność personelu, obowiązki oraz kwalifikacje.
IV.    Wymagania lokalowe i sanitarne względem żłobków i klubów dziecięcych
-    Spełnienie oraz potwierdzenie wymagań przeciwpożarowych,
-    Spełnienie oraz potwierdzenie wymagań sanitarno-lokalowych w żłobkach i klubach dziecięcych,
-    Przedszkole i żłobek w jednym budynku (proporcjonalne opłaty).
V.    Wymagania w zakresie żywienia dzieci
VI.    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
-    Wymóg wpisu do rejestru,
-    Organ prowadzący rejestr.
Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami:
-    Organy nadzoru,
-    Plan nadzoru,
-    Procedury kontroli planowej przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
-    Procedury kontroli interwencyjnej/ doraźnej przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
-    Czynności nadzorcze oraz osoby upoważnione do ich dokonywania.
VII.    Zasady i tryb przeprowadzenia kontroli
-    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (DZ.U. 2018 r., poz. 646) w związku z prowadzeniem kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - prawa i obowiązki kontrolowanego,
-    Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa,
-    Zawiadomienie kontrolowanej jednostki,
-    Upoważnienie do kontroli (przykładowe upoważnienie),
-    Obecność organu prowadzącego w trakcie kontroli,
-    Miejsce przeprowadzenia kontroli,
-    Sposób wykonywania czynności kontrolnych,
-    Czas trwania kontroli,
-    Przerwanie kontroli,
-    Prowadzenie ponownej kontroli przez ten sam organ,
-    Sporządzenie protokołu kontroli - przykładowy protokół,
-    Niezbędne elementy protokołu kontroli oraz jego treść,
-    Dokumentowanie czynności kontrolnych,
-    Postępowanie pokontrolne, wystąpienie pokontrolne, zalecenia pokontrolne, postępowanie administracyjne, informacje)
VIII.    Finansowanie i zlecanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
-    Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek,
-    Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub instytucji publicznej oraz jej kontrola,
-    Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej.
IX.    Dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    Kiedy dotacje podlegają zwrotowi,
-    Pojęcie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - zasady naliczania odsetek,
-    Zasady dochodzenia zwrotu dotacji przez organy dotujące (ustawa o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego),
-    Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia dotacji podlegającej zwrotowi,
-    Procedura odwoławcza beneficjentów.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha