zaproponuj szkolenia

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej. Praktyka, orzecznictwo, przykłady, wzory

25 październik 2019 10:00-15:00

365 zł netto

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom całokształtu problematyki związanej z aktualnymi zasadami naliczania i egzekwowania renty planistycznej. Szkolenie – poza przedstawieniem zarysu zagadnień teoretycznych - będzie się koncentrowało przede wszystkim na omawianiu i rozwiązywaniu wyodrębnionych problemów praktycznych oraz na zapoznaniu uczestników z aktualną praktyką stosowania właściwych przepisów w zestawieniu z aktualnym orzecznictwem organów i sądów administracyjnych.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie:
A) podstawowe informacje o rencie planistycznej;
B) problematyka zysku ze zbycia nieruchomości jako przesłanki przy ustalaniu opłaty planistycznej;
C) omówienie planowanych kierunków zmian w zakresie opłat adiacenckich i planistycznych w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno – budowlany.

2. Opłata planistyczna w praktyce
Przesłanki naliczenia renty planistycznej – omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie interpretacji pojęcia „zbycie nieruchomości” oraz „wzrost wartości nieruchomości”. Tryb i zasady ustalania wysokości renty planistycznej po ostatnich nowelizacjach ustawy. Omówienie aktualnych problemów praktycznych związanych z ustalaniem w decyzji terminu płatności opłaty oraz odsetek za zwłokę w jej płatności. Zasady egzekucji renty planistycznej, problematyka umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty. Dopuszczalność naliczania renty planistycznej przy nieodpłatnej czynności prawnej (w tym w przypadku darowizny). Czy obdarowanego można obciążyć opłatą planistyczną jeśli sprzeda darowaną nieruchomość w warunkach określonych przepisami? Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – porównanie i omówienie przepisów. Dopuszczalność obciążenia rentą planistyczną spadkobierców właściciela (wieczystego użytkownika), który zbył nieruchomość. Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania? Zasady obciążania rentą planistyczną współwłaścicieli nieruchomości.

3. Dowody w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej.
Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu. Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach? Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca zasad wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckich oraz oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego – omówienie zmian, oraz praktyki ich stosowania.

4. Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność budżetowa – konsekwencje praktyczne naliczania i egzekucji, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.

5. Przedstawienie i omówienie najczęstszych błędów w zakresie naliczania i egzekucji renty planistycznej, stwierdzanych przez organy odwoławcze, sądy i organy kontroli.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha