zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny

29 listopad 2019 10:00-15:00

365 zł netto


PROWADZĄCY:
- absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,  Wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta; uprawnienia geodezyjne
w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych,
- rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami;
- członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych;
- pracownik administracji samorządowej
i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości).
- Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny. Również wykładowca na szkoleniach dla pracowników administracji, dotyczących tematyki związanej z oceną operatu szacunkowego – ostatnie szkolenia: Warszawa, Kielce, Katowice, Poznań ,
- Łącznie ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.


NA SZKOLENIU UCZESTNICY POZNAJĄ:
- Zasady sporządzania operatu szacunkowego,
- Zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej,
- Tryb, zakres i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową,
- Orzecznictwo sądów administracyjnych.


ADRESACI:
Pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.


PROGRAM:
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
1) status prawny opinii o wartości
2) uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości
3) zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
4) elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia
i metody wyceny nieruchomości
5) typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych
2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian
w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego
2) ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.
4. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
1) opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy
o gospodarce nieruchomościami
2) opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Tematyka szkolenia uwzględnia w szczególności zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jakie weszły w życie po 1 września 2017 r. Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha