zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja z 19 lipca 2019 r.

29 październik 2019 10:00-15:00

385 zł netto

PROWADZĄCY:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.)
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich.
  • w latach 1998-2004 wykładowca i członek komicji egzaminacyjnej na specjalizacjach dla pracowników socjalnych i kierowników OPS
  • wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi,

 

ADRESACI SZKOLENIA:

  • pracownicy jst (wydziały/referaty środowiska, inwestycji)
  • pracownicy RDOŚ

 

KORZYŚCI:

  • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
  • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

 


PROGRAM SZKOLENIA
A
1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
2. Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów nowelizacji z 19.07 2019
• zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właści-wości do wójta /burmistrza,
• rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
• zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
• termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
• składniki wniosku - zmiany,
• ustalenie kręgu stron - NOWE REGULACJE,
• decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
• zmiany w zakresie uzgodnień decyzji środowiskowych,
• składniki decyzji - zmiany,
• nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
• przypadki zawieszenia postępowania,
3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• właściwość organów,
• Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddzia-ływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
• Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
• Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
• Składniki decyzji treść uzasadnienia
• Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96 .
9. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I ZAŁATWIANIA SPRAW WSZCZETYCH PRZED WEJCEIEM WŻYCIE NOWELIZACJI.
10. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.

B
1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
2. Udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
3. Uwagi i wnioski.
4. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

C. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.
D. Dostęp do informacji a RODO - ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym, obo-wiązki, uprawnienia i zagrożenia.

E. Pytania, konsultacje, dyskusja.

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha