zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Odmowa dostępu do informacji publicznej-najnowsze orzecznictwo TK i NSA

23 maj 2019 09:00-14:00

475 zł netto

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest skupienie się na aspekcie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz zasad formułowania odpowiedzi na skargi. Pogłębionej analizie poddane zostaną wszystkie aspektów z tym związane, oraz przedstawione wyniki analizy orzeczeń administracyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formule konwersatorium, co oznacza, że w jego trakcie uczestnicy zadają pytania, i każde zagadnienie jest omawiane przez prowadzącego.


Co otrzymuje uczestnik?

kilkanaście wzorów pism w wersji wydrukowanej i elektronicznej
wydrukowane akty prawne
wydrukowany konspekt (prezentację)


Program szkolenia:

Zakres stosowania przepisów k.p.a. do postępowania regulowanego udip.
Charakter postępowania regulowanego przepisami udip (odformalizowanie).
Moment stosowania k.p.a – czynności zmierzające do wydania decyzji.
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a. WZÓR PISMA
Wezwanie do podpisania wniosku lub wysłanie elektronicznie przy pomocy EPUAP WZÓR PISMA
Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. WZÓR PISMA
Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip. WZÓR PISMA

W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.
Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).
Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności. WZÓR DECYZJI
Pojęcie prawa do prywatności.
Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
Jawność wynagrodzeń – w jakim stopniu i wobec kogo?
Zasady dokonywania anonimizacji.
Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. WZÓR DECYZJI
Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
Kto i kiedy ma ustalić zakres wyłączenia tajemnicy przedsiębiorcy ?
Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego WZÓR DECYZJI
Na czym polega zjawisko przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt 1).
Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
Decyzja o umorzeniu postępowania.
Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip. WZÓR DECYZJI
Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej.
Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip. WZÓR PISMA

Elementy formalne decyzji
Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych ?
Wobec kogo ma zastosowanie treść art. 17 udip ? WZÓR DECYZJI
Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a)
W jakiej sytuacji dokonujemy tzw. czynności materialno – technicznych ?
Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych. WZÓR PISMA
Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji. WZÓR PISMA
Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych. WZÓR PISMA
Udzielenie informacji publicznej. WZÓR PISMA
Powiadomienia przewidziane w treści udip.
Powiadomienie o wysokości kosztów.
Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy. WZÓR PISMA
Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej. WZÓR PISMA

Zakres sądowej kontroli procesu udostępniania informacji publicznej.
Zakres przedmiotowy skargi do WSA.
Skarga na decyzje organu II instancji.
Skarga na decyzje wydaną w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Skarga na inny akt lub czynność z zakresu informacji publicznej (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.).
Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej.
Udzielenie odpowiedzi na skargę (art. 21 udip oraz treść p.p.s.a.).
Możliwość uwzględnienia skargi w całości.


Opis doświadczenia prowadzącego szkolenie:

autor rozprawy habilitacyjnej ,,Zasad jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck grudzień 2018 r., autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”; – nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego, autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” WoltersKluwer 2016 autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-16.10 2012. pka.edu.pl. Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011), członek SKO w Białymstoku,- w latach 2004 – 2008. Prowadzi stronę pl – poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego, Prowadzi stronę pl– kierownik projektu i prowadzący stronę projektową www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich (badaniem objęto 619 jednostek w całej Polsce – jawność funkcjonowania rad miast i powiatów). Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego. Od 2003 r. przeprowadzone ponad 570 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce. Prowadził szkolenia skierowane do:

pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Ministerstwa Zdrowia,

Ministerstwa Środowiska

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

Głównego Urzędu Miar,

Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,

Instytutu Pamięci Narodowej,

Narodowego Funduszu Zdrowia,

Biura GIODO,

Krajowej Rady Izb Rolniczych,

Pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,

sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,

członków okręgowych izb radców prawnych, aplikantów radcowskich,

członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,

pracowników sądów powszechnych,

przewodniczących rad gmin i powiatów,

pracowników biur rady miasta i rady powiatu,

sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,

radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,

pracowników urzędów marszałkowskich,

pracowników wojewódzkich urzędów pracy,

administratorów stron BIP-owskich,

pracowników starostw,

pracowników Izb Skarbowych, i Izb Celnych,

pracowników urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy,

wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej,

Komendantów i pracowników powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 01.01. 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Miejsce szkolenia

Hotel Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 44, Rzeszów

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha