zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Najnowsze orzecznictwo TK i NSA

12 grudzień 2019 09:30-14:30

505 zł netto

PROWADZĄCY:
- prezes Fundacji JAWNOŚĆ.PL zajmującej się zagadnieniami jawności życia publicznego.
- autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce” – rozprawa nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego;
- autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011);
- autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” (WoltersKluwer 2014);
- wieloletni członek pozaetatowy SKO w Białymstoku;
- bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2003 r. przeprowadził ponad 470 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce;
- Autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest skupienie się na aspekcie odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz zasad formułowania odpowiedzi na skargi. Pogłębionej analizie poddane zostaną wszystkie aspektów z tym związane, oraz przedstawione wyniki analizy orzeczeń administracyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formule konwersatorium, co oznacza, że w jego trakcie uczestnicy zadają pytania, i każde zagadnienie jest omawiane przez prowadzącego.


CO OTRZYMUJE UCZESTNIK?
- kilkanaście wzorów pism w wersji elektronicznej
- wydrukowane akty prawne
- wydrukowany konspekt (prezentację)


PROGRAM:
1. Zakres stosowania przepisów k.p.a. do postępowania regulowanego udip.
a) Charakter postępowania regulowanego przepisami udip (odformalizowanie).
b) Moment stosowania k.p.a – czynności zmierzające do wydania decyzji.
- Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a. WZÓR PISMA
- Wezwanie do podpisania wniosku lub wysłanie elektronicznie przy pomocy EPUAP WZÓR PISMA
- Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. WZÓR PISMA
- Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip. WZÓR PISMA
2. W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.
a) Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).
- Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności. WZÓR DECYZJI
- Pojęcie prawa do prywatności.
- Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.
- Jawność wynagrodzeń – w jakim stopniu i wobec kogo?
- Zasady dokonywania anonimizacji.
b) Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. WZÓR DECYZJI
- Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
- Kto i kiedy ma ustalić zakres wyłączenia tajemnicy przedsiębiorcy ?
c) Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego WZÓR DECYZJI
- Na czym polega zjawisko przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt 1).
- Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
d) Decyzja o umorzeniu postępowania.
- Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip. WZÓR DECYZJI
- Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej.
- Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip. WZÓR PISMA
3. Elementy formalne decyzji
a) Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych ?
b) Wobec kogo ma zastosowanie treść art. 17 udip ? WZÓR DECYZJI
c) Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a)
4. W jakiej sytuacji dokonujemy tzw. czynności materialno – technicznych ?
a) Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych. WZÓR PISMA
b) Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji. WZÓR PISMA
c) Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych. WZÓR PISMA
d) Udzielenie informacji publicznej. WZÓR PISMA
e) Powiadomienia przewidziane w treści udip.
- Powiadomienie o wysokości kosztów.
- Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy. WZÓR PISMA
- Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej. WZÓR PISMA
5. Zakres sądowej kontroli procesu udostępniania informacji publicznej.
a) Zakres przedmiotowy skargi do WSA.
- Skarga na decyzje organu II instancji.
- Skarga na decyzje wydaną w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- Skarga na inny akt lub czynność z zakresu informacji publicznej (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.).
- Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej.
b) Udzielenie odpowiedzi na skargę (art. 21 udip oraz treść p.p.s.a.).
c) Możliwość uwzględnienia skargi w całości.

Miejsce szkolenia

Central Tower
Al. Jerozolimskie 81, Warszawa

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha