zaproponuj szkolenia

Online: Gmina i Skarb Państwa jako strona umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem szczególnych regulacji wynikających ze stanu epidemii

04 czerwiec 2020 09:00-13:00

220 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się czynnościami z zakresu konstruowania i wykonywania umów najmów lokali mieszkalnych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie praktycznych problemów związanych z przygotowywaniem i realizowaniem umów najmu lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości. Szczególny nacisk zostanie na szkoleniu położony na prezentację aktualnych uregulowań prawnych oraz najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.


PROGRAM:
Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione - w zakresie dotyczącym najmu lokali mieszkalnych - szczególne regulacje wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jak również przepisy które zawiera tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 (ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

1. Najem lokali mieszkalnych z zasobu publicznego – uprawnienia i obowiązki gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego
- istotne postanowienia umowy najmu lokalu mieszkalnego w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów;
- wstąpienie w stosunek najmu – omówienie zasad funkcjonowania tej instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków gminy;
- nawiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w czasie trwania małżeństwa – skutki prawne i konsekwencje dla gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego;
- Jaki jest status prawny małżonka i bliskich najemcy? Czy są oni najemcami, lokatorami, osobami uprawnionymi do przebywania w lokalu i jakie są prawne konsekwencje przyporządkowania do każdej z wymienionych kategorii;
- Rozwód, podział majątku, orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie – konsekwencje w sferze praw i obowiązków najemcy lokalu;
- Cesja praw i obowiązków najemcy lokalu – prawna dopuszczalność, konsekwencje i rekomendowane kierunki działania gminy i Skarbu Państwa jako wynajmującego;
- najem okazjonalny według aktualnej praktyki i orzecznictwa;

2. Postanowienia i zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę przygotowując umowę najmu lokali mieszkalnych – omówienie z przytoczeniem orzecznictwa sądów powszechnych i aktualnej praktyki
- Oznaczanie stron w umowie oraz wskazanie adresów dla doręczeń;
- Ustalenia stron w zakresie obiegu korespondencji w toku wykonywania umowy najmu i ustalenie prawidłowego doręczenia nieodebranej korespondencji;
- Postanowienia dotyczące wygaśnięcia lub kontynuacji najmu w przypadku śmierci najemcy;
- Ustalenia w zakresie sposobu korzystania z lokalu oraz celu najmu czy rodzaju działalności jaka ma być prowadzona w lokalu – pożytki z lokalu stanowiące podstawę do potencjalnego zakwalifikowania umowy jako dzierżawy;
- Tryb, terminy i dokumentacja dotycząca wydania lokalu najemcy oraz przejęcia władania lokalem po wygaśnięciu najmu;
- Dopuszczalność ponoszenia nakładów na lokal, tryb ewentualnego zatwierdzania nakładów przez właściciela, sposób rozliczenia poniesionych nakładów po zakończeniu umowy.

3. Zakończenie stosunku prawnego najmu lokalu oraz jego następstwa
- Tryb, termin i podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu, w szczególności w zakresie umowy najmu na czas oznaczony.
- Władanie lokalem po rozwiązaniu umowy najmu – wynagrodzenie czy odszkodowanie za korzystanie z lokalu? Zasady obliczania, dochodzenia zapłaty oraz terminy przedawnień
- Aktualna praktyka i orzecznictwo w zakresie ustalania odpowiedzialności właściciela za zwrot nakładów na rzecz najętą. Analiza odpowiedzialności za zwrot nakładów w kontekście posiadania w dobrej i złej wierze oraz w świetle przepisów szczególnych.

4. Najem lokalu mieszkalnego z zasobów publicznych w świetle regulacji szczególnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – przedstawienie i omówienie przepisów oraz aktualnej praktyki ich stosowania:
- Czy stan epidemii jest siłą wyższą? Wpływ stanu epidemii na zdolność stron do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego;
- Stan epidemii i wynikające z niego konsekwencje jako podstawy do dokonania przez sąd modyfikacji umowy najmu w trybie klauzuli rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.)
- Ustawowe wydłużenie czasu trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego – omówienie regulacji szczególnych oraz warunków formalnych, jakie muszą spełnić strony umowy w celu osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego
- Procedura zawieszenia płatności czynszu najmu. Podstawy prawne odraczania, umarzania i rozkładania na raty wymagalnych należności wynikających z najmu lokalu;
- Wpływ stanu epidemii na postępowania sądowe o zapłatę należności z tytułu najmu lokalu oraz na postępowania egzekucyjne, w tym eksmisje z lokali;
- Czy stan epidemii powoduje zawieszenie biegu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy najmu? Czy w aktualnej sytuacji należy kierować do sądu pozwy z umowy najmu czy też można wstrzymać takie czynności?


 

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha