zaproponuj szkolenia

Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej

04 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

w odniesieniu do aktualnych przepisów oświatowych z uwzględnieniem zmian w okresie pandemii


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, a także kandydaci na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.


CEL SZKOLENIA:
Udzielenie uczestnikom merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów, niezbędnych do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej a także wsparcie kandydatów na dyrektorów szkół/ placówek oświatowych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w komisji i do rozmowy z komisją konkursową.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
-    poznanie przepisów prawa, dotyczących wymagań wobec przystępujących do konkursu oraz przepisy prawa związane z jego przygotowaniem i przebiegiem z uwzględnieniem aktualnych zmian obowiązujących w okresie pandemii
-    poznanie wzorów wymaganych do ogłoszenia i przystąpienia do konkursu dokumentów;
-    umiejętność przygotowania dokumentów wymaganych do ogłoszenia oraz przystąpienia do konkursu
-    umiejętność przeprowadzenia sprawnego i zgodnego z prawem postępowania konkursowego


PROGRAM:
1.    Akty normatywne regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu.
2.    Akty normatywne regulujące przebieg konkursu.
3.    Zmiany wprowadzone rozporządzeniem w okresie koronawirusa, dotyczące:
-    przedłużenia pełnienie funkcji,
-    powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,
-    przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora,
-    terminów przedłużeń i powierzeń.
4.    Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora.
5.    Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym spowodowanych koronawirusem:
-    terminy konkursu,
-    skład komisji konkursowej,
-    dokumentacja konkursowa,
-    metodyka pracy komisji konkursowej.
5. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych.
6. Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki.
7. Omówienie rożnych aspektów pracy szkoły – związanych z grupami osób wchodzących w skład komisji konkursowej.
8. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
9. Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
10. Odwołanie dyrektora ze stanowiska.
11. Pełnienie funkcji przez dyrektora osoby niebędącej nauczycielem.
12. Orzecznictwo sądowe w sprawie postępowań konkursowych - przegląd najistotniejszych kwestii. Wskazanie rozwiązań zabezpieczających przed skargami i procesami.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia – konsultacje indywidualne.
14. Przykłady dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej:
-    zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
-    pisma do rady rodziców, rady pedagogicznej, kuratorium oświaty, związków zawodowych o wytypowanie członków komisji konkursowej,
-    zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej,
-    protokół przebiegu posiedzenia komisji,
-    zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora,
-    zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora,
-    zarządzenie w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha