zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola zarządcza dla początkujących

26 maj 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Kolejny termin szkolenia to 16 czerwca 2020 r. Kliknij tutaj.

PROWADZĄCY:
Ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialna za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego w latach 2006- 2016, kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, obecnie zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki od 2003r. na Uniwersytecie w Białymstoku – wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 2003r. z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autorka publikacji w kwartalniku Optimum. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.


ADRESACI SZKOLENIA:
- kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych),
- główni księgowi,
- kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
- pracownicy wspierający działania kierowników,
- osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej dla osób które po raz pierwszy zetknęły się z tym tematem jak również dla tych które chcą uporządkować już posiadana wiedzę. Zostaną przedstawione minimalnych wymogi jakie powinna spełnić jednostka aby uznać że kontrola działa w sposób adekwatny, skuteczny i efektywny. Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera prowadzącego szkolenie.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kontrola zarządcza podstawy prawne
- Ustawa o finansach publicznych
- Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady
- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą
- Standardy kontroli zarządczej
- Standardy międzynarodowe – model COSO
- Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem

2. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych

3. Standardy kontroli zarządczej w praktyce
- Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)
1) Wartości etyczne
2) Kompetencje zawodowe
3) Ocena pracownicza
4) Wartościowanie stanowisk pracy
5) Podnoszenie kwalifikacji
6) Struktura organizacyjna
7) Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności

- Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem)
1) Określenie misji, celów, zadań jednostki
2) Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody)
3) Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, (praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny)
4) Rejestry ryzyka (przykłady)
5) Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych (RODO)

- Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
- Nadzór
- Ciągłość działania
- Ochrona zasobów
- Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych
- Ochrona systemów informatycznych
- Mechanizmy kontroli związane z RODO
- Informacja i komunikacja
1) Bieżąca informacja
2) Komunikacja wewnętrzna
3) Komunikacja zewnętrzna

- Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)
1) Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
2) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

4. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.
- Różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe
- Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji
- Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza
- Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami
- Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość
- Praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego

5. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych
- Odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości)
- Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności
- Praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha