zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Kontrola zarządcza z analizą ryzyka uwzględniającą RODO

29 maj 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Kolejny termin szkolenia to 19 czerwca 2020 r. Kliknij tutaj

PROWADZĄCY:
Ekonomista, praktyk z zakresu kontroli zarządczej odpowiedzialna za jej tworzenie oraz nadzór na stanowisku dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego w latach 2006- 2016, kierownik zespołu audytu wewnętrznego, certyfikowany audytor wewnętrzny, główny księgowy w banku, obecnie zastępca dyrektora finansowego odpowiedzialna za budżet zadaniowy oraz tworzenie systemu mierników. Pomysłodawca połączenia kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym. Wykładowca akademicki od 2003r. na Uniwersytecie w Białymstoku – wydziale prawa i ekonomii z zakresu kontroli w administracji i kontroli zarządczej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Trener szkoleń od 2003r. z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, kontroli w administracji, zarządzania czasem. Autorka publikacji w kwartalniku Optimum. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wsparcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz pracowników tej jednostki w znalezieniu właściwej drogi i ułatwienia przeprowadzenie tego procesu. Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w reprezentowanych przez uczestników jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.


ADRESACI SZKOLENIA:
- Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych),
- Główni księgowi,
- Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
- Pracownicy wspierający działania kierowników,
- Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.
a) Ustawa o finansach publicznych,
b) Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
c) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą,
d) Standardy kontroli zarządczej,
e) Standardy międzynarodowe – model coso,
f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem.

2. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.
a) Różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
b) Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
c) Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
d) Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
e) Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
f) Praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - rodo.
a) Ocena skutków ochrony danych osobowych - ustalenie czynników ryzyka dla rodo,
b) Systematyczny opis planowanych operacji i celów przetwarzania,
c) Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą,
d) Środki planowane do zaradzenia ryzyku oraz mechanizmy bezpieczeństwa danych osób fizycznych,
e) Określenie niezbędnych dokumentów systemowych i operacyjnych dla ochrony danych osobowych,
f) Przestrzeganie przez administratora przyjętych polityk, procesów i procedur (w tym certyfikowanych, zatwierdzonych kodeksów postępowania).

4. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych.
a) Odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
b) Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
c) Praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek.

5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.
a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)
1. Wartości etyczne.
2. Kompetencje zawodowe.
3. Ocena pracownicza.
4. Wartościowanie stanowisk pracy.
5. Podnoszenie kwalifikacji.
6. Struktura organizacyjna.
7. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
b) Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem )
1. Określenie misji, celów, zadań jednostki,
2. Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody),
3. Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, (praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny),
4. Rejestry ryzyka (przykłady),
5. Analiza ryzyka przewarzania danych osobowych (rodo).
c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
1. Nadzór,
2. Ciągłość działania,
3. Ochrona zasobów,
4. Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
5. Ochrona systemów informatycznych,
6. Mechanizmy kontroli związane z rodo.
d) Informacja i komunikacja
1. Bieżąca informacja,
2. Komunikacja wewnętrzna,
3. Komunikacja zewnętrzna,
e) Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)
1. Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny,
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.

7. Połączenie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym.

8. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli).

9. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów.
- Tworzenie misji.
- Określanie celów.
- Ustalenie zadań.
- Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
- Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników).
- Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
- Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację zadań.
- Właściciele ryzyk.
- Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
- Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
- Ustalanie mechanizmów kontroli.
- Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
- Stworzenie kwestionariusza samooceny.
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
- Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha