zaproponuj szkolenia

Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych

04 czerwiec 2020 09:00-12:00

249 zł netto

praktyczne aspekty gospodarowania, również w sytuacji epidemii


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
-    trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
-    trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
-    stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
-    wieloletni skarbnik gminy miejskiej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.


PROGRAM:
1. Definicje środków trwałych
2. Klasyfikacja środków trwałych.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a.    środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy.
b.    ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
c.    wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,
d.    zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.
4. Proces inwestycyjny w jednostce, również w sytuacji epidemii:
a.    omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania,
b.    klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c.    sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów,
d.    obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT.
5.  Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a.    wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b.    ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
c.    moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
d.    utrata wartości środków trwałych,
e.    księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a.    obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b.    metody amortyzacji środków trwałych;
c.    plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d.    amortyzacja uproszczona.
8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
9. Zasady likwidacji majątku - protokół LT.
10. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
11. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.
12. Sesja pytań i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha