zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Najważniejsze zmiany prawa pracy w obliczu zagrożeń związanych z koronawirusem

28 maj 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 

Data szkolenia:

28.05.2020

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 13.00 – 3 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.05.2020

 

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany przepisów prawa pracy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w tym dotyczące urlopów wypoczynkowych, zwolnień pracowników z obowiązku wykonywania pracy, obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia i zasiłku za czas niezdolności do pracy, zmian warunków pracy i płacy pracowników ze względu na sytuację finansową pracodawcy, należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, pracy zdalnej). Przy tym szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu znowelizowanych regulacji prawa pracy i ich praktycznych skutków, w oparciu o interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS) i orzeczenia sądowe.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym: dr Karol Łapiński

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Urlop wypoczynkowy, kwarantanna i zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okre-sie zagrożenia zakażeniem wirusa SARS-CoV-2:
• Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu zaległego i urlopu bieżącego ze względu na zagrożenie COVID-19?
• Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.
• Uprawnienia przysługujące ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, w przypadku za-mknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu korona-wirusa.
• Czy można dzielić zasiłek opiekuńczy?
• Zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest bezrobotny, niezdolny do pracy lub korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem.

2. Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicz-nych warunków pracy w obliczu zagrożeń związanych z COVID-19:
• Jakie powinności obciążają pracodawcę w zakresie zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej w obliczu zagrożenia koronawirusem (środki dezynfekcyjne)?
• Zakres wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidulanej chroniące przed COVID-19 (maseczki, kombinezony, itd.)
• Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.
• Czy pracodawcy może kierować pracownika na profilaktyczne badania lekarskie w kontek-ście zagrożeń związanych z wirusem SARS-CoV-2?
• Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia koronowarirusem.

3. Zmiany dotyczące czasu pracy wprowadzane w związku z zagrożeniem koronawirusem.
• Skrócenie dobowego i tygodniowego odpoczynku pracowników.
• Dopuszczalność wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy z okresem rozlicze-niowym czasu pracy do 12 miesięcy.
• Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowni-ków niż wynikające z umów o pracę.
• Możliwość zmiany systemu i rozkładu czasu pracy w przedsiębiorstwach „infrastruktury kry-tycznej”.
• Obowiązek zapewnienia pracownikom wyżywienia i zakwaterowania w przedsiębiorstwach tzw. infrastruktury krytycznej.
• Ograniczenia uprawnień pracownika, któremu polecono świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowa-nia przedsiębiorstwa lub stacji należących do „struktury krytycznej”.
• Jak potwierdzać „przybycie i obecność w pracy” oraz ewidencjonować czas pracy pracow-ników w okresie świadczenia pracy zdalnej?

4. Wybrane regulacje dotyczące wynagrodzenia za pracę w okresie stanu zagrożenia epi-demicznego oraz stanu epidemii.
• Zasady dotyczące ustalenia wynagrodzenia postojowego.
• Wysokość wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w związku
z COVID-19.
• Wynagrodzenie pracownika w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy (do 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu) przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia koronawirusa.
• Porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekono-micznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Czy można łączyć przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy lub inne instytucje przyjęte w ramach tzw. tarczy antykryzysowej?
• Ograniczenia dotyczące potrąceń i egzekucji ze świadczeń służących powstrzymaniu CO-VID-19.

5. Szczególne rozwiązania Kodeksu pracy pozwalające na zmianę warunków pracy i płacy pracowników ze względu na sytuację finansową pracodawcy (nie spełniającego wymogu spadku obrotów gospodarczych przewidzianego przez ustawę z 2 marca 2020 r.).
• Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy zawierane na podstawie art. 9^1 Kodeksu pracy.
• Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części Zakładowego lub Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy na podstawie art. 241^27 Kodeksu pracy.
• Zmiana warunków umów o pracę pracowników na podstawie art. 23^1a Kodeksu pracy.

6. Pozostałe szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-czaniem COVID-19, w tym na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy 3.0).
• Kiedy i w jakiej formie pracodawca może wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej?
• Okres wykonywania pracy zdalnej – możliwość jego wydłużania, skracania.
• Warunki wykonywania pracy zdalnej.
• Warunki wypłaty świadczenia postojowego osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
• Zwolnienie „mikro przedsiębiorców” i „małych” przedsiębiorców z obowiązku opłacania na-leżności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
• Wynagrodzenie pracownika za czas świadczenia pracy w trakcie kwarantanny.
• Zwiększenie „kodeksowych” kwot wolnych od potrąceń w przypadku, gdy pracownikowi zo-stało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu,
w związku z działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha