zaproponuj szkolenia

Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej

15 czerwiec 2020 10:00-13:00

250 zł netto

w kontekście nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem sytuacji w okresie pandemii


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy samorządów.


CEL SZKOLENIA:
-    uporządkowanie wiedzy na temat trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela/dyrektora na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem okresu pandemii;
-    doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentacji oceny pracy, min. arkusza samooceny wraz z trafnie dobranymi wskaźnikami, odnoszącymi się do ocenianych obszarów z uwzględnieniem metod i technik pracy na odległość


Podczas szkolenia zostaną omówione i przekazane wzory dokumentów:
-    odpowiedź dyrektora na złożony wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela (do organu nadzorującego, prowadzącego, rady rodziców, rady szkoły, nauczyciela),
-    pismo dyrektora do nauczyciela zawiadamiające o podjęciu procedury oceny jego pracy,
-    wystąpienie dyrektora do doradcy lub innego nauczyciela o opinię,
-    powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny,
-    powiadomienie przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej o terminie zapoznawania zainteresowanego nauczyciela z projektem oceny jego pracy,
-    pismo przewodnie do organu nadzoru pedagogicznego - w załączeniu z odwołaniem nauczyciela,
-    przykładowe dokumenty prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego wykorzystywane podczas oceny pracy, np. arkusze obserwacji pracy nauczyciela, karty oceny pracy, karta obserwacji zadania statutowego, arkusz monitorowania pracy nauczyciela pedagoga.


PROGRAM:
1.    Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej – po zmianach
-    Zmiany w trybie funkcjonowania Rady w czasie zwalczania COVID 19, w tym wpływ tych zmian na oceną pracy nauczycieli.
-    Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 stycznia 2019r w odniesieniu do ustawy i rozporządzeń.
-    Dokumentacja oceny pracy nauczyciela – przykłady.
-    Tryb zasięgania wymaganych opinii
-    Tryb postępowania przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela i dyrektora, terminy.
-    Kryteria oceny pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej.
-    Zasięganie opinii rady rodziców – konsekwencje prawne.
2.    Budowanie wskaźników do samooceny pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość
-    Przedstawienie przykładów wskaźników do kryteriów oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
-    Omówienie kryteriów oceny pracy dyrektora, realizującego zajęcia dydaktyczne:
-    analiza kryteriów trudnych do realizacji z perspektywy dyrektora;
-    propozycje wskaźników.
-    zaprezentowanie przykładów arkuszy samooceny i dyskusja nad trafnością wpisanych w nich wskaźników.
3.    Procedury odwoławcze
-    Procedury odwoławcze od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły.
-    Analiza przykładowych kart samooceny pracy nauczyciela/dyrektora.
-    Konsultacje indywidualne – pytania i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha