zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie stanu epidemii

28 maj 2020 10:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


CEL SZKOLENIA:
Omówienie zmian dokonanych w nowelizacji z 19.07 2019
- zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
- rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
- zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
- termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
- składniki wniosku - zmiany,
- ustalenie kręgu stron - NOWE REGULACJE,
- decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
- zmiany w zakresie uzgodnień decyzji środowiskowych,
- składniki decyzji - zmiany,
- nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
- przypadki zawieszenia postępowania,

Ponadto celem szkolenia jest wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne. Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji. Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko. Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.


PROGRAM:
1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
- wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy ; Przewlekłość.
- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
- ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
- postępowanie dowodowe w dobie epidemii.

2. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
3. Omówienie zmian po wejściu w życie przepisów nowelizacji z 19.07 2019
- zniesienie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- nowe zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza,
- rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
- zmiany w strukturze raportu oddziaływania na środowisko.
- termin ważności decyzji środowiskowej nowe regulacje,
- składniki wniosku - zmiany,
- ustalenie kręgu stron - NOWE REGULACJE,
- decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin Nowe zasady,
- zmiany w zakresie uzgodnień decyzji środowiskowych,
- składniki decyzji - zmiany,
- nowe regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
- przypadki zawieszenia postępowania.

4. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
7. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- właściwość organów,
- Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
- Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
- Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
- Składniki decyzji treść uzasadnienia
- Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.

8. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
9. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96 .
10. Przepisy przejściowe i załatwiania spraw wszczętych przed wejściem wżycie nowelizacji.
Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.
- Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
- udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
- Uwagi i wnioski.
- Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

11. Pytania, konsultacje, dyskusja.

Miejsce szkolenia

Internet
owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha